Påstanden om at finnmarkingene er lettlurte og lettskremte, er en klar demonstrasjon på nivået Skjalg Fjellheim og Nordlys legger seg på i Nordkappsaken. Store ord, og lite fakta er gjennomgående i en kommentar som offentliggjøres i pinsen, der man skaper et inntrykk at lokalpolitikerne med viten og vilje avstår fra millioninntekter til kommunekassa fordi vi ikke forstår bedre.

LES KOMMENTAREN: Når ble finnmarkingene så lettlurte og lettskremte?

En ting som debatten om Nordkapp har lært meg, er at jo mindre kunnskap man har, jo større ord bruker man. Dersom man legger ordbruken til Fjellheim til grunn, er det åpenbart at vi snakker om store kunnskapshull. Å skape det inntrykk at et kommunestyrevedtak kan bidra til overtakelsen av en privat virksomhet, samtidig som man fyller kommunekassa til randen, er ikke bare misvisende, men direkte usant. Selv om en kommune rent hypotetisk kunne «kommunalisere» privat virksomhet, tror jeg Fjellheim ville være enig i at dette var et verktøy som burde utøves med stor forsiktighet.

Folkevalgte og andre politisk engasjerte folk i Nordkapp kommune er oss veldig bevisst det ansvar man har for å forvalte en av Norges fremste turistattraksjoner. Nordkapp er internasjonal merkevare, innerst i butikken, som genererer adskillig med ringvirkninger lokalt og langs hele Norge, både landeveis og sjøveis. Når det er sagt er Nordkapp kommunes viktigste mål med alle prosessene som pågår å bidra til økte ringvirkninger til lokalsamfunnet.

Skjalg Fjellheim har helt rett i at Nordkapp kommune er reguleringsmyndighet for en nasjonal skatt, og at kommunestyret i Nordkapp om få dager skal vedta områderegulering for Nordkapphalvøya.

Utover dette, virker Fjellheim delvis feil- og delvis uinformert om saken. For:

  • Nordkapp kommunestyre skal fastsette hvordan arealene på Nordkapphalvøya skal brukes, ikke hvem som skal bruke dem. Og for ordens skyld, arealene på Nordkapphalvøya er mye mer enn Nordkappplatået. En områderegulering fastsetter ikke hvem som skal bruke arealer, ei heller om det skal være monopol eller ikke. Hvem som får drive på Nordkapp er det Finnmarkseiendommen som grunneier som bestemmer. Det bestemmer ikke kommunen.
  • Nordkappplatået er ikke stengt for allmennheten, platået er åpent for alle hele året, men noen må betale. Betaling er hjemlet i Friluftsloven. Gående, ikke-motoriserte syklende og lokalbefolkningen betaler ikke inngang.
  • Hva angår eierskap, så er det Finnmarkseiendommen (Fefo), som er grunneier. Fefo opererer som en privat grunneier. Fefo eies av finnmarkingene i fellesskap.
  • Nordkapp kommune har jobbet med områdeplan i 3 år. Man har vedtatt planprogram, hatt oppstartmøte, folkemøter og møter med rettighetshavere, aktører og interessenter. Det har vært tre runder med planforslag og høringer. Arbeidet med områdeplan har vært en lang og grundig prosess, som nå er klar for vedtak. Nordkapp kommune skal ikke lage en ny områdeplan i hurten og sturten, slik Fjellheim synes å tro.
  • Fjellheim skriver at dagens driver på Nordkapp har vært i besittelse av Nordkapphallen siden 80-tallet. Det medfører ikke riktighet, dagens driver kjøpte Nordkapphallen i 1997. Det kan ellers nevnes at det har vært private drivere på Nordkapp siden 1927.
  • Fjellheims lettskremtteori er skivebom. Hvis Nordkapp Aps medlemmer og tillitsvalgte hadde dårlige nerver, hadde de neppe tatt det valget de nå har gjort. Men Nordlys-redaktøren har selvfølgelig ikke føling med det lokale debattklimaet der han sitter på sitt skjermede kontor i Tromsø og underkjenner vurderingsevnen til medlemmer og tillitsvalgte lokalt i Nordkapp. Vi lar oss ikke skremme av advokater, om de tilhører Rica/Scandic eller Hurtigruten. Vi har solid juridisk kompetanse tilknyttet kommunen i denne saken, og vi gjør vurderinger som vi tror gjør lokalsamfunnet til vinnere, innenfor de rammene vi kan operere.

Flertallet av lokalpolitikere vurderer saken ut i fra prinsipielle standpunkt; hva vi tror er best løsning for lokalsamfunnet og for reiselivsnæringa. Ikke som Skjalg Fjellheim tillegger oss; hvem som til enhver tid er den private aktøren der oppe. Det kan skifte, det har vi ikke kontroll på. Der vi imidlertid har kontroll er på fastsettelsen av arealbruken og bestemmelser for arealbruken. En kontroll kommunestyret tar.

Det er gjort adskillige avveiinger underveis, bl.a. om det skal reguleres- og legges til rette for mer bebyggelse på platået, ved siden av dagens Nordkapphall. Det er selvfølgelig ulike meninger om dette. Mange mener at Nordkapp er alt for kommersialisert allerede og ønsker ikke mer kommersialitet på platået, da man tror det kommer til å ødelegge attraksjonen. Jeg har ikke registrert at noen av de lokalpolitiske partiene fronter Skjalg Fjellheims korstog for å regulere inn mer bebyggelse på platået, og derigjennom slippe til flere aktører.