De siste dagene har det versert noen Facebook- og avisinnlegg som omhandler veistandarden i Havøysund. Det forstår jeg meget godt. 

Det jeg ikke forstår er hvordan ordfører Reidun Mortensen (SP) i saken på iFinnmark 25. mai 2019, kan si at «I perioden hvor Senterpartiet har vært ved roret, har vi prioritert vei veldig høyt.»

«Sittet» ved roret er vel det riktige begrepet, for etter å ha bladd gjennom vedtak i kommunestyreperioden, kan jeg ikke finne noen store veisaker som SP har hatt høyt på sin liste. Kanskje hvis vi kunne kalt en sak «manglende oppfølging», så ville nok den saken vært veldig høyt oppe.

Allerede i sak 96/15, fra kommunestyret 17. desember 2015, kan man lese at Arbeiderpartiets representant Arvid Mathisen, med henvisning til budsjettbehandlingen for 2012, fremmet en forslag som alle partiene tilsluttet seg – om at kommunen ved ordfører skulle gå i dialog med fylkeskommunen om å få forlenget sykkel-/gangvei til Hallvika. Sitat: «Det er viktig at denne delen av fylkesveien rustes opp med asfalt så snart som mulig.»

Til kommunestyremøtet 3. mars 2016 sendte samme Arvid Mathisen en interpellasjon til ordføreren, hvor man etterlyste tilbakemelding på vedtaket fra desember, og svaret lød: «Teknisk sjef har vært i dialog med fylket. Slik det ser ut i dag kan vi bare påregne asfalt til Hallvika.» Kjære ordfører, dette er over 3 år siden! Hva skjedde i løpet av disse årene?

Meg bekjent var det et politisk godt håndverk av AP`s Geir Ove Bakken som fikk veien til Hallvika inn på lista over veier som skal asfalteres i 2019. 

Senterpartiet har kanskje tanker om vei høyt på lista, men fra ord til handling går det utrolig lang tid. Det er fakta!

I sak 11/16 diskuterer kommunestyret kommunale veier, samt tilhørende VA. VA finansieres som kjent som selvkost over kommunale avgifter, og blir dermed betalt av innbyggerne. I denne saken foreslo undertegnede at frigjorte midler i Storvannsveien, som følge av selvkostprinsippet, skulle brukes til asfaltering av Fjellveien. Dette forslaget falt, og i stedet ble forslag fra Høyre vedtatt om at det skulle settes av kr 500.000 til punktutbedring av kommunale veier. Er disse pengene gått til punktutbedring eller saksbehandling?

Den 13. oktober 2016 skulle kommunestyret behandle bevilgning til vei- og VA-nett i Raschveien og Hjelmsøyveien, med ei begrenset kostnadsramme (uten at tallene var verifisert). Arbeiderpartiets representant Georg Mathisen, foreslo å igangsette prosjektering av dette for å kostnadsberegne prosjektene. I samme møte foreslo undertegnede å utsette Fjellveien 1 år, for å ikke belaste innbyggerne ytterligere etter selvkostprinsippet. Det kalles ansvarlig kommunepolitikk. Betingelsen for utsettelsen sa jeg i møtet var at veien i Fjellveien skulle ha ny asfalt i 2018. 

Vi hopper til sak 61/17, som ble behandlet i kommunestyret 7. desember 2017. Kommunestyret hadde tidligere bedt om at prosjekteringen for vei- og VA-nettet i Fjellveien skulle være ferdigstilt innen 15. februar 2018, slik at vi kunne rekke byggestart medio mai 2018. 

Her vil jeg påstå at det er Ordføreren som har ansvaret for at vedtak fra kommunestyret følges opp.

SP fremmet i stedet et forslag om at saken ble utsatt til 2019, for å få på plass alle detaljene rundt kostnadene for Storvansveien, Raschveien og Hjelmsøyveien. Dette fikk vi første gang den 14. juni i 2018, men ble av kommunestyret sendt tilbake til administrasjon for spesifisering av regnskapstallene.

1. november 2018 kom tallene på nytt til kommunestyret, uten at det hadde vært behandlet i teknisk komité, og de ble dermed returnert igjen.

6. desember 2018 fikk endelig kommunestyret tatt regnskapstallene til orientering.

Hva Senterpartiet har hatt høyt på sin liste av veiprosjekter, må vel være mye tall og papirer, saksbehandling i administrasjon og komiteer, men veldig lite handling.

I mellomtiden venter folk i husene sine i Hallvika på drosja som nekter å kjøre, vertskapet hos Myrfjord sjøhus «markedsfører» Nasjonal turistvei som en skandale, og Fjellveien og Strandgata vest faller fra hverandre bit for bit.