Gå til sidens hovedinnhold

Sikker strømforsyning og bærekraftig verdiskaping i nord

Finnmarksdebatten

Statnetts samfunnsoppdrag er å sikre trygg strømforsyning til hele landet, også i nord. I dag er kapasiteten i nettet i Øst-Finnmark liten. Det skyldes to forhold: den totale kapasiteten inn til Finnmark og kapasiteten inn til Øst-Finnmark. Statnett har søkt konsesjon for en ny 420 kV ledning fra Skaidi til Lebesby og nye Lebesby transformatorstasjon for å øke overføringskapasiteten inn og ut av Øst-Finnmark. Å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Lakselv-Adamselv vil kun gi en marginal økning i kapasiteten i nettet og er derfor et kortsiktig tiltak. Det skyldes flere spenningsbegrensninger i omkringliggende nett. Å bygge en ny 420 kV kraftledning vil derimot gi en trygg og fremtidsrettet forsyningssikkerhet.

Det grønne taktskiftet
Det grønne skiftet skyter fart og Statnett får stadig flere henvendelser fra ny industri som ønsker å knytte seg til strømnettet. Konkretisering av klimamålene og teknologiutvikling gjør at forbruket øker mye og raskt, og ny grønn industri er under etablering mange steder. I Statnetts langsiktige markedsanalyse peker vi på at forbruket kan bli opp mot 220 TWh årlig i 2050, mot 140 TWh i dag. Transmisjonsnettet har en sentral rolle i den grønne omstillingen, og tempoet i nettutviklingen må derfor øke.

Denne utviklingen ser vi også i Finnmark. Statnett lanserte i 2019 et veikart for nettutviklingen i Finnmark – Næring og nett i nord (N3). Siden da har store forbruksplaner blitt mer konkrete, i både Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. En ny 420 kV kraftledning vil best legge til rette for både ny bærekraftig næringsutvikling og ny kraftproduksjon. Det foreligger i dag store planer for elektrifisering, ny næringsvirksomhet og ny fornybar energiproduksjon i regionen, som totalt vil kreve mer kapasitet i ledningsnettet enn det som er i dag. Hydrogensatsingen til Varanger Kraft er et eksempel på store forbruksplaner, sammen med de konsesjonsgitte utvidelsene av Hamnefjellet og Raggovidda vindparker.

Plikt til å knytte til nettet
Alle nettselskaper i Norge har plikt til å knytte til nytt forbruk og ny produksjon i nettet. Det betyr at alle forbrukere har rett til å få strøm i stikkontakten, i tillegg til at ny produksjon av energi skal kunne koble seg til strømnettet. Det tar lengre tid å bygge nytt nett enn ny forbruk og produksjon, og Statnett ønsker å ligge i forkant av utviklingen. I arbeidet med å møte den grønne omstillingen skal Statnett oppruste eksisterende anlegg og bygge nytt der det er behov. I dette arbeidet er det vedtatt at 420 kV er standarden for transmisjonsnettet. Dette gjelder over hele landet, også i Finnmark. Det sikrer robust kapasitet for samfunnsutviklingen og god forsyningssikkerhet i et langsiktig perspektiv.

Trygg strømforsyning og grønn verdiskaping
Kravene til sikker strømforsyning blir enda viktigere i et samfunn som i større grad blir avhengig av strøm. Statnetts rolle er å sikre fortsatt god forsyningssikkerhet og legge til rette for bærekraftig verdiskaping basert på et energisystem som leverer på målsetningene om nullutslipp i 2050.

Kommentarer til denne saken