Lokalbefolkningen har de sterkeste rettigheter til jakt og fiske på Finnmarkseiendommen, og FeFo kan ikke forvalte på en slik måte at lokalbefolkningen fortrenges av tilreisende sitt jakt og fiske.

På bakgrunn av dette vedtok styret i FeFo i møte den 31.10.2022 en justering i retningslinjene for forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen. Retningslinjene for forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen, vedtatt i 2014, åpnet for at private grunneiere, bosatt utenfor Finnmark og som stiller sin grunn til disposisjon for forpakter, stilte på linje med bosatte i kommunen.

Dette innebar blant annet at de har fått kjøpe sesongkort på FeFo-grunn på lik linje med kommunens innbyggere.

Intensjonen var at dette skulle bidra til at større deler av elver, det vil si områder som FeFo ikke eier, gjøres tilgjengelig for fiske for lokale fiskere og andre. Denne ordningen viste seg dessverre å åpne opp for en forvaltning som kom til fortrengsel for lokalbefolkningens fiske, og dermed i strid med lokalbefolkningens rettigheter. Ordlyden «Private grunneiere bosatt utenfor Finnmark som stiller sin grunn til disposisjon for forpakter, stiller på linje med bosatte i kommunen» er nå tatt bort fra retningslinjene.

Det er utviklingen særlig i Lakselva som har gjort det nødvendig med denne justeringen. Det er ikke unaturlig, ettersom det er i Lakselva det er mest elvestrekninger som ikke er i felleseie for finnmarkingene. I Lakselva har det vist seg at det har vært en praksis der hver grunneier, som stilte sin grunn til disposisjon for Lakselv grunneierforening, kunne kjøpe inntil 10 sesongkort til langt lavere priser enn lokale rettighetshavere. Pris for et grunneierkort i 2022 var 350 kroner, for grunneierens søsken/barn/ektefelle 800 kroner og for personer bosatte i Porsanger 2500 kroner.

For sesongen 2022 ble det solgt 120 grunneierkort i vassdraget, der nær halvparten av laksefiskerne ikke bodde i Porsanger. Etter det vi kjenner til er det ikke gjort noen forskjell på om den private grunnen faktisk er en fiskeplass eller ikke. Vi har ikke full oversikt over dette per nå, men vi er kjent med at bl.a. en grunn nær munningen av Lakselva, der det ikke foregår fiske etter laks, også har gitt tilgang til å kjøpe sterkt rabatterte sesongkort.

Vårt utgangspunkt er at et sesongkort er et gode som skal forbeholdes lokale rettighetshavere. Dette er en linje som FeFo holder seg til både i andre laksevassdrag og innen småviltjakt, og som vi ikke vil fravike.

En forvaltning som setter tilreisende i bedre stiling enn lokale fiskere er helt klart i strid med lokalbefolkningens rettigheter. Når vi blir klar over en slik svakhet i våre retningslinjer, må vi ta affære og bringe retningslinjene i tråd med rettighetene.