Snelandias rutetilbud i Finnmark for 2018 er ute på høring med frist til 28. juli.

Kommunene er invitert til å komme med innspill til kollektivtilbudet i egen kommune. For å lette behandlingen ønsker Finnmark fylkeskommune dette presentert med to deler: Del 1 skal vise kommunens ønske om rutejusteringer innen eksisterende ruter og økonomisk ramme, og del 2 skal vise kommunens eventuelle ønske om merproduksjon/nye avganger.

Har sendt innspill

Alta kommune har sendt sine innspill til fylkeskommunen.

Folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik skriver som generelle innspill i innledningen i Alta kommunes innspill:

 • Det må settes opp et busstilbud begge veier (til/fra jobb) for at det skal kunne betegnes som et tilbud. Flere nye ringruter har gode avganger på morningen men er fraværende/to timer for sent etter arbeidstids slutt.
 • Det synes som mange bruker buss lørdager. Det bør satses på å ha gode forbindelser fra ringrutene og bybussrutene også på lørdager da vår erfaring er at det er enklere å få folk til å endre vaner når de har fri og ikke er bundet opp mot faste tidspunkter. Gode tilbud i helgen vil kunne gi Snelandia et bedre renomme og sannsynligvis øke trafikken på ukedagene.
 • En del holdeplasser har enda ikke dukket opp på ruteplanleggerne for Alta (mangler holdeplassnavn).

Når det gjelder det andre punktet, utdypes dette i innspillet slik:

«Tilbakemelding fra transportør er at fra klokken 12:00 til kl. 18:00 lørdager bør bybussen gå med halvtimesavganger. Flere bruker buss på lørdager når de skal til og fra sentrum. Med kun den ene bussen opplever sjåfører at bussen får så mye passasjerer at den blir forsinket og ikke klarer å holde rutetabellen».

Andre innspill

Her er noen av de andre innspillene fra Alta kommune:

Del 1:

 • Rute 140, kjøre Kaiskuru før Saga: Ved å snu ruta til å kjøre først opp mot Kaiskuru – vil bussen etter ruta kjøre til høyre i krysset ved E6 igjen. Da vil den kun ha vikeplikt fra venstre side – og normalt er det lite trafikk fra denne siden på morningen. Dermed blir ruta mindre forsinket med en slik løsning.
 • Rute 140, tidligere avgang på morgenen: Rushbussen skulle gått fra k. 07:00. Etter ruta ankommer bussen sentrum kl. 07:55 – det skjer svært sjeldent pga. forsinkelser – og da opplever alle at de kommer for sent på jobb.
 • Rutene 141-144, ringbussene: Det er et ønske om at ringbussene ankommer cirka 10 minutter før hver hele time de ankommer sentrum på. Eksempelvis ankommer buss fra Talvik klokken 19:10. Aktiviteter begynner svært ofte på hele timer, så ideell ankomst bør være klokken 18:50.
 • Rute 201, avgang fra Skoleveien: Skolen slutter klokken 16:10. Avgang har hittil vært klokken 16:04. Tilpass rutene til befolkningens behov. Det er lenge å vente for skoleelever til neste buss som går klokken 18:10. Skoleappen som gir fri skoleskyss slutter også å virke klokken 18:00.

Del 2:

 • Rute 201, bybusstakst: Passasjerer som ønsker seg til Kåfjord/ Talvik må med ringruter/bybuss betale bybusstakst. Det er ønskelig at langrutebussen også kan tilby dette. I dag betaler de 25 kroner med ringrute og 50 kroner med langrute – til samme sted. Det oppleves merkelig og urettvist.
 • Rute 145, Amtmannsnes: Det er ikke noe tilbud til Amtmannsnes i Alta, bortsett fra skolebuss, for arbeidsreisende. Det trengs dog kun ruteoppsett til Amtmannsnes på ettermiddagen.
 • Dele opp rute 140: Forsinkelser er den største irritasjonen til passasjerene. Det skaper uforutsigbarhet – så lenge vi enda ikke har et sanntidssystem i operativ drift. Vi ønsker oss et linjesystem ruteavgangene splittes opp mot øst fra sentrum. Dette kan gi en avgang som går via Elvebakken og til eksempelvis Saga. Den andre kunne kjørt fra sentrum via Aronnes til Kaiskuru. Så kan det fritt vurderes hvorvidt returen burde gått samme vei – eller byttet om på Aronnes/ Elvebakken for de to busslinjene. Flere har meldt inn at de ikke vil benytte buss dersom de også må innom et annet boligfelt som ligger langt unna E6. Det anses å bli en omvei som tar for mye tid. Med et slikt system vil rutene komme godt innenfor marginene til å holde timesavganger ved like. Det vil koste en ekstra buss i rute gjennom dagen, men her vil vi være åpne for at rutene i det minste må betjenes i rushtid
 • Rute 140, utvidet rushtid: Kvartersruter bør starte klokken 13:15 ifølge transportøren. Dette er tidspunktet da skolene slutter – og svært mange skolebarn benytter i dag bybussen til transport. Dette skyldes dels den vellykkede satsingen på rimelige månedskort for barn. Stort inntog av unger, hvor også flere jevnlig skal fornye kort – gjør at det tar tid å få alle på og betjene disse. Økt trafikk på veiene i samme tidsrom gjør at bussen forsinkes. Argumenter for å innføre dette er klager fra mange reisende, opplevd stor frustrasjon fra de ansatte samt negativt omdømme for hele kollektivkjeden.
 • Rute 14, innføring av nattbuss: Flere henvendelser oppgir at de ønsker nattbuss fra Alta sentrum på fredag/lørdag – for å kunne komme seg hjem fra byen til en rimelig penge.
 • Rute 146, Ringrute Komsa/ Tollevika/Skaialuft/Bossekop: Eksisterer ikke i dag. Nytt boligkompleks «Havspeil» vil bli ferdigstilt i løpet av 2018. Dette vil alene romme 120 leiligheter som tilsier enda større passasjergrunnlag.
 • Rute 146, innføring av bussforbindelse fra Altafjordexpressen: Mellom Kvalfjord-Bia-Nordmannsnes og Pollen ønskes det en bussrute for å knytte inn boliger til havneområdet. Dette gjelder fredager og søndager. Lokalbefolkningen imøteser gjerne at dette kan utføres av Nordic Sky som har skoleskyssen til Pollen. Et forslag på innsparing av km er at lørdagsruta kun går til Storekorsnes – og ikke helt til Alta som i dag. Småstedene Pollen, Nordmannsnes og Bia kan anløpes på signal, inklusive lørdag.
 • Rute 261, korrespondere med flere bydeler og flyavganger/ankomster: Flere vil kunne benyttet flybuss til og fra flyplass/båthavna dersom den kunne gitt mot både øst- og vestkanten i Alta. I dag har ikke befolkningen på østsiden et reelt tilbud til flyplassen. De som velger bybussen må gå med bagasjen helt fra E6 og Altagård (cirka 600 meter).
 • Båtrute 340, opprettholde båttilbudet til Hakkstabben: All hurtigbåttrafikk vil passere Hakkstabben – og kan da like godt gå

  innom her. Gode parkeringsforhold ved Hakkstabben kai.