I disse dager mottas det valgkampmateriell fra de ulike politiske partiene både til stortingsvalget og sametingsvalget.

Det som står i valgkampmateriellet fra FrP i forbindese med Sametingsvalget «FrP – for samer i hele landet», er direkte misvisende og fullstendig i strid med hva FrP faktisk står og arbeider for. Derfor blir «samisk kultur må opprettholdes», «Samisk språk og kultur må styrkes» mv. sier 1.kandidat Tørfoss, ikke noen annet en floskel og ren og skjær usannhet.

For i hele sin historie har FrP bekjempet samene på alle arenaer og jobber iherlig for å få fjernet Sametinget. Vi husker alle den famøse uttalelsen fra daværende partileder Jensen under besøket på Sametinget i juni 2012 at «Sametingsbygget er en praktfull bygning, og kan sikkert bli et flott museum etter hvert». I tillegg fremmet FrP, da de satt med justisministeren i perioden 2013- 18, et samefiendtlig forslag i des. 2015 om å fjerne den dagjeldende finnmarkslovens § 43 om retten til dekning av sakskostnader for Utmarksdomstolen utelukkende for å hindre den samiske befolkningen i å få fremmet og prøvd rettighetssakene for Utmarksdomstolen. Forslaget ble vedtatt med tilbakevirkende kraft til 1.juli 2015. Et vedtak som er i direkte strid med Grunnlovens forbud mot å gi en lov tilbakevirkende kraft, samt tilbakevirkningsforbudet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og EUs ulovfestede individvernsbestemmelser.

Forslaget føyer seg inn i rekken av de mange samefiendtlige handlingene den nåværende regjeringen, og i særdeleshet FrP, har foretatt overfor den samiske befolkningen i Finnmark. Nevner kort her; nedleggelse av sameskolen i Midt-Norge, kraftig kutt i bevilgningene til sametinget, tvangsslaktning av rein mv, og med god hjelp av de politiske høyesterettsdommene. De som velger å stemme på FrP ved valgene vil med det vise sitt sanne ansikt.