Hvorfor aksepterer de politiske miljøene nord for Dovre at regjeringen bedriver hemmelige forhandlinger?

Jarl Hellesvik

Jarl Hellesvik Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For tiden foregår det forhandlinger/«konsultasjoner» bak lukkede dører, mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget. Forhandlingene gjelder et lovforslag som er fremmet i en utredning fra 2007 (NOU 2007:13, kalt «Den nye sameretten».)  Det man ønsker er å vedta en egen omfattende lov om «konsultasjoner». I lovforslaget i NOUen kan man lese at konsultasjonene skal foregå mellom «Sametinget, samiske rettighetshavere…, representanter for samiske interesser knyttet til bruk av grunn og ressurser, representanter for samiske allmennkulturelle interesser og representanter for samiske lokalsamfunn» (Se forslag til § 14, s.57 i NOU 2007:13, s 57)

og

«Regjeringen, Regjeringens underliggende organer, fylkeskommuner og kommuner, Statskog … og andre selvstendige rettssubjekter som er underlagt offentlig kontroll og som i kraft av eierrådighet eller lovgivning har myndighet til å disponere over bruken av grunn og ressurser i tradisjonelle samiske områder.» osv. (Se forslag til §15, s 57)

Konsultasjonsplikten skal gjelde på nærmest alle samfunnsområder. «….Gjenstand for konsultasjoner etter loven her er blant annet saker som gjelder reindrift, jakt, fangst og fiske og annen utmarksutnyttelse, kyst- og fjordfiske,  skogbruk, hyttebygging, naturvern- og kulturminnevern, arealinngrep- og arealdisponeringer, anlegg av skyte- og øvingsfelt for forsvaret, kommunikasjonsutbygging og tettstedsutvikling, mineral -og petroleumsvirksomhet, utnyttelse av vannkraft og vindkraft og annen industriell virksomhet» (Se forslag til §13, s. 56).

 I den nåværende konsultasjonsavtale kan man lese at «Formålet med prosedyrene er å: …søke å oppnå enighet mellom statlige myndigheter og Sametinget når det overveies å innføre lover eller tiltak som kan påvirke samiske interesser direkte.»  Jeg forstår det derfor dit hen at nå overveier den nåværende Regjeringen å foreslå at det innføres en slik lov.

Dersom bare deler av det foreslåtte forslaget om lovfesting av konsultasjoner for områdene nord for Dovre blir vedtatt, så vil dette innebære en formidabel økning av Sametingets makt og innflytelse. Dette vil i så tilfelle innebære en lovfestet, etnopolitisk, begrunnet særrett eller et politisk privilegium uten sidestykke i norsk historie.

Formålet med «konsultasjonene» som nå pågår er å oppnå enighet. Dette betyr at Regjeringen nå bedriver forhandlinger med Sametinget om forslag til innholdet i en ny lov.

Mekanismene i disse forhandlingene er slik at dersom Sametinget og Regjeringen blir enige om noe, så oppfattes dette som en inngått avtale mellom Regjeringen og Sametinget.

I tillegg er det foreslått at det skal skrives inn i lovteksten at det skal være konsultasjonsplikt for forvaltningen eller utøvelsen av en rekke lover.  I nevnte NOU nevnes i alt 27 lover. Det blir ytterligere understreket at når disse 27 lover er listet opp, så må dette ikke forstås dit hen at «….konsultasjonsreglene ikke vil få anvendelse for andre hjemmelslover en de som er nevnt i oppregningen  foran». (Se forslag s. 962 -962). Jeg antar at også dette er en del av de pågående forhandlingene.

Forslaget til lovfestede konsultasjonsregler er bare ett av mange lovforslag i NOU 2007:13.  Når det nå er startet opp med hemmelige forhandlingsmøter/«konsultasjoner» med utgangspunkt i bare dette ene lovforslaget, så tolker jeg det dit hen at tanken nå er å implementere forslagene som er blitt fremmet i nevnte NUO, «Den nye sameretten», ett for ett.

Hvorfor aksepterer de politiske miljøene nord for Dovre at regjeringen bedriver hemmelige forhandlinger, med bare en berørt part, angående spørsmål som i så stor grad angår hele dette området?

Artikkeltags