Det skylder vi det samiske fellesskapet

Vi i Bargiidbellodat (Arbeiderpartiet) har i flere omganger foreslått at Sametinget må sette seg i førersetet og utarbeide en helhetlig energistrategi. Samer trenger en demokratisk forankret energistrategi for og av det samiske fellesskapet. Sametinget må være bevisst sitt ansvar.

Vi må trygge vår fremtid og bidra i debatten om det grønne skiftet på en måte som ivaretar samers interesser og rettigheter.

Samer er ikke generelt imot fornybar energi eller det grønne skiftet. Vi bor så langt nord og har en nærhet til naturen at vi er de første som kjenner effektene av klimaendringene på kroppen. Sametinget som organ må legge til rette for et ryddig ordskifte om en bærekraftig energipolitikk som tar hensyn til flere faktorer som kultur, arealer, økonomi og miljø. Samtidig er det vår plikt å sørge for at våre tradisjonelle næringer og områder ikke blir ofret i prosessen. Tap av natur er like jævlig, om du er fisker, reindriftsutøver, bonde, utmarksutøver, elgjeger, bærplukker eller turgåer. Vi som politikere i et nasjonalt parlament har et ansvar for å bidra til en fremtid også for våre etterkommere.

Det er for oss urovekkende at flertallet på Sametinget ikke ønsker å utarbeide og vedta en helhetlig energistrategi. Flertallet består forresten av Norske Samers Riksforbund (NSR), Senterpartiet (SP) og Flyttsamelista. Vi kan ikke se at de ønsker å løfte temaet til en bredere debatt heller. Noen ville nok sagt at det er som å stikke hodet i sanden mens andre gjør jobben. Dette er etter vårt syn en alvorlig forsømmelse av vårt ansvar som samiske folkevalgte, med potensielt store konsekvenser for vårt folk, våre interesser og fremtidige generasjoner. Vi svikter faktisk våre barn og unge ved å ikke sette dagsordenen og vise vei.

Det samiske fellesskapet må vise vei, stoppe «bit for bit»-utbyggingen og bruke vår kompetanse i overgangen til alternative energikilder. Vi må se hvordan vi som samfunn kan effektivisere og redusere forbruk, og jobbe mer aktivt for å ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger for å minske vårt miljøavtrykk. Elektrifiseringen av Melkøya er et slikt eksempel. Her mener vi at gassturbiner med karbonfangst og lagring er det som må benyttes til elektrifisering. Det skaper muligheter for framtiden med teknologiutvikling, arbeidsplasser, kompetanse og samtidig ivaretar vi i større grad de tradisjonelle næringene. Nord vil kunne gå først i det grønne skiftet.

Vi trenger en strategi som tar hensyn til våre rettigheter som urfolk, inkludert vår rett til selvbestemmelse og tilgang til naturressurser. Det grønne skiftet krever ofte arealer som i dag brukes av lokalbefolkningen og tradisjonelle næringer og det er viktig at vi får en tidlig, og reell medvirkning i beslutningsprosessene slik at våre rettigheter blir ivaretatt. Vi må beskrive både våre behov og vår rett til å ivareta og beskytte våre områder, kultur og tradisjonelle næringer. Derfor må vi ta grep for å forme vår egen fremtid. Vi må ikke bare tilpasse oss storsamfunnets planer som flertallet i Sametinget legger opp til i dag.

Helt overordnet tenker vi at en helhetlig energistrategi bør inneholde disse fem punkter:

1. Økt satsing på fornybar energi:
Vi må vurdere hvordan vi benytter naturressursene i våre områder, som oppgradering av vannkraftverk, havvindprosjekter, solcellepanel på bygninger m.m. til å produsere energi så nært behovet som mulig.

2. Effektivisering av energibruk:
Vi må se hvordan vi kan bli mer energieffektive i både tradisjonelle og moderne næringer. Dette kan gjøres gjennom økt fokus på energisparing, bruk av energieffektive teknologier og byggestandarder, og gjennom å redusere energitap i produksjon og distribusjon av energi.

3. Vern av kultur og miljø:
Vi må ta hensyn til vårt kulturelle og miljømessige mangfold når vi utvikler vår energistrategi. Dette inkluderer blant annet å ivareta samiske interesser og tradisjonelle næringer og å redusere påvirkning på miljøet gjennom energiproduksjon. Vi må ta en helhetlig tilnærming til utviklingen av energistrategien, som tar hensyn til både økonomi, samfunn, miljø og kultur.

4. Utvikling av ny teknologi:
Vi må satse på utvikling av ny teknologi som kan bidra til å løse utfordringene vi står overfor.

5. Tverrfaglig samarbeid:
Utviklingen av en helhetlig energistrategi krever tverrfaglig samarbeid mellom ulike sektorer og fagfelt. Sametinget må ta initiativ til å samarbeide med andre samfunnsaktører, både innenfor og utenfor samisk område for å sikre en strategi som holder seg over tid.

Vi har et ansvar for å bidra til en bærekraftig og ren fremtid, Sametinget må ta ledelsen i denne utviklingen. Det er på tide å handle før det er for sent, vi kan ikke sitte stille. Vårt budskap til flertallet i Sametinget er at det er en dårlig strategi å ikke ha en strategi.

Trygghet for fremtidens Sápmi

Ronny Wilhelmsen
Parlamentarisk leder
Bargiidbellodat/Arbeiderpartiets sametingsgruppe