Sa ja til nytt sykehus til 2,326 milliarder kroner

SKISSE: Slik er det tenkt at nye Hammerfest sykehus skal se ut.

SKISSE: Slik er det tenkt at nye Hammerfest sykehus skal se ut. Foto:

Styret i Finnmarkssykehuset ber Helse Nord bygge nye Hammerfest sykehus.

DEL

Saken oppdateres.

Styret i Finnmarkssykehuset HF hadde møte torsdag, og den viktigste saken som ble behandlet, var forprosjektrapporten for nye Hammerfest sykehus. Styret skulle ta stilling til om forprosjektet skal videreføres til en gjennomføringsfase med bygging av nytt sykehus i Hammerfest.

Et enstemmig styre gikk inn for innstillingen fra administrerende direktør Eva Håheim Pedersen. I den ligger det at styringsrammen på 2,326 milliarder kroner overholdes.

HER STEMMES DET: Styret ble bedt om å holde seg i ro dersom de stemte for innstillingen fra administrerende direktør.

HER STEMMES DET: Styret ble bedt om å holde seg i ro dersom de stemte for innstillingen fra administrerende direktør. Foto:

Se hele vedtaket nederst i saken.

Stilte spørsmål

I behandlingen av saken var nok styremedlemmene Silje Ingebrigtsen og Guro Brandshaug mest kritisk, i alle fall ble det stilt spørsmål til prosjektet.

– Saken er vanskelig, og det er ingen tvil om at både ansatte og pasienter fortjener et nytt sykehus, sa Ingebrigtsen.

– De økonomiske forutsetningene er ikke innfridd, og vi er veldig sårbare for eventuelle svingninger. Vi står i en uavklart økonomisk situasjon knyttet opp til usikkerheten rundt avslutningen av Kirkenes sykehus, sa hun også og viste til søksmålet der som enda ikke er avklart.

Og:

– Jeg savner en konsekvensutredning, og det synliggjøres ikke hvordan pasientdreining til de andre tilbudene i Vest-Finnmark vil gå utover nye Hammerfest sykehus, sa hun og viste blant annet til klinikk Alta som åpner i desember.

Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen svarte kort Ingebrigtsen slik på det siste:

– Å gjøre mer i Alta, betyr jo en justering mellom driften i Alta og driften i Hammerfest.

– Står i spagat

Guro Brandshaug var skeptisk til risikoen.

– Jeg mener at bærekraftsmodellen ikke er god nok. Vi står i spagat, og må sparke dette oppover for å ansvarliggjøre dem over oss. Vi i styret ser det unike ved dette, men vi trenger bistand for å ta på oss risikoen i dette. Jeg er skeptisk i forhold til risikoen å gå inn i dette, sa Brandshaug.

– 110 prosent inn for dette

Styremedlem Gudrun Rollefsen var derimot veldig for prosjektet.

– Jeg føler at prosjektet sammen med bærekraftsanalysen er så sikkert som det kan bli. Det er så godt gjennomført, og jeg er mer komfortabel med dette prosjektet enn med de tre andre jeg har vært med på, selv om dette er det største. Jeg går 110 prosent inn for dette, men vi må samtidig ha fokus på å gjøre ting bedre, sa Rollefsen og fikk også med seg styremedlem Andreas Moan.

– Jeg jobber med sykehusbygg til daglig. Bygget er en tanke som ingen andre i landet har tenkt tidligere, og det gjelder spesielt integreringen med universitetet. Dere må bare for fremtiden sette opp ressurser slik at dere kan ta i mot alle som vil komme å se hvordan dette bygget er bygget, sa Moan etter at Anneli Tyvold i Sykehusbygg hadde presentert prosjektet for styret.

Nye Hammerfest sykehus er unikt i Norge gjennom et trepartssamarbeid mellom Finnmarkssykehuset, UiT – Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune. I tillegg til virksomheten til Finnmarkssykehuset, vil sykehusbygget inneholde kommunal legevakt og -korttidsplasser, lokaler for forskning, samt undervisningslokaler for sykepleierutdanningen og for 5. og 6. års legestudenter.

Ole I. Hansen var også for innstillingen:

– Vi må se framover, og jeg har stor tro på dette. De ansatte som jeg har hatt kontakt med, ser fram til å få bedre arbeidsforhold, og det blir lettere å rekruttere ansatte, sa han.

Amund Peder Teigmo likeså:

– Jeg vil støtte prosjektet. Av og til må man bruke penger for å tjene penger, sa han.

Ba om utsettelse

Styreleder Harald Larssen hadde også ordet i diskusjonen.

– Stortinget har bestemt at det skal bygges nytt sykehus i Hammerfest, og penger er bevilget. Det er blitt jobbet godt i forprosjektet, og jeg mener at saken er klar til å sendes over til Helse Nord, sa Larssen.

Da saken skulle tas opp til avstemning, la Silje Ingebrigtsen fram forslag om saken ble utsatt.

– På tross av behov og ønsker, så mener jeg at styret må vise økonomisk ansvarlighet med tanke på driftssituasjon og usikkerhet med tanke på fremtidig bærekraft, sa hun.

– Jeg foreslår at styret utsetter vedtaket i påvente av at foretakets kliniske virksomhet kommer i balanse og viser bedring i økonomien, og at sluttoppgjøret for Kirkenes avklares.

Forslaget fikk to stemmer og falt.

Planlagt oppstart av byggeprosjektet er i 2020, og nye Hammerfest sykehus er ventet tatt i bruk i 2025.

Vedtaket

Her er det enstemmige vedtaket fra styremøtet:

1. Styret tar forprosjektet for nye Hammerfest sykehus til etterretning og anbefaler Helse Nord RHF å legge forprosjektrapporten til grunn for gjennomføring av prosjektet. Styret vedtar at forprosjektet lukkes med noen uløste funksjonsområder. Disse bearbeides videre før endelig løsning er på plass.

a. Logistikkløsning pre/post

b. Kontor og fordeling av kontor/arbeidsplasser (inkl. barnehabilitering)

c. Logistikk i U1, spesielt innenfor varelager og matlevering

d. Forsyningskjede mat iht. kok/kjøl prinsippet

e. Avtaler mellom Finnmarkssykehuset HF, Norges arktiske universitet (UiT), Hammerfest kommune og Sykehusapoteket HF må på plass før byggestart.

2. Det forutsettes at Finnmarkssykehuset HF sin styringsramme på 2,326 mill. inkludert prisstigning overholdes.

3. Styret ber om at kontraktsforslag med entreprenør forelegges styret når den foreligger.

4. Styret gir sin tilslutning til gevinstrealiseringsplanen. Styret ber administrerende direktør sikre at det arbeides videre med gevinstrealiseringsplanen for å optimalisere denne og vurdere ytterligere effektiviseringstiltak.

5. Styret ber Helse Nord RHF om driftstilskudd i 3 år på 15 mill. pr. år i oppstartsfasen av nye Hammerfest sykehus.

6. Saken oversendes til Helse Nord RHF for endelig godkjenning.

Artikkeltags