Vi mener at veiutbygging er et statlig ansvar - særlig i distriktene - og vi vil jobbe med å legge press på politikere sentralt for å få redusert andelen bompenger. Foreløpig må vi forholde oss til at dagens finansieringssystem er basert på bompengefinansiering. SV vil at Hammerfest skal være en foregangskommune innen både miljø og næringsutvikling, for å klare det trenger vi en bedre veistruktur.

Hva saken handler om:
RV 94 og bypakken er en kompleks sak som handler om mye mer enn et spørsmål om for eller mot bompenger. Det handler om hva vi ønsker for Hammerfest sin fremtid.
En måte å ta stilling til RV94 og bypakken på er å stille følgende spørsmål:

Mener du at det er viktig med:
1. redusert forurensning fra biltrafikk
2. gang og sykkelstier
3. flotte grøntområder
4. en infrastruktur som vil sikre at næringslivet kan utvikle seg
5. økt trafikksikkerhet
6. det totale løftet dette veiprosjektet vil gi Hammerfest
7. en attraktiv fremtidsrettet kommune som tiltrekker kompetanse og arbeidskraft
ja da skal vi stemme JA til denne veipakken.

Nesten i mål, men så…
12 år har gått med på å planlegge oppgraderingen av RV94 og bypakken. Store ressurser er brukt både på statlig nivå og i vår egen administrasjon. Arbeidet har inkludert et betydelig antall kommunale vedtak som blant annet har definert arealbruken i tilknytning til veitraséen. I tillegg har Statens vegvesen allerede kjøpt flere boliger i de berørte områdene. Et stort flertall i kommunestyret har stemt dette frem over mange år. Men da spørsmålet om bompengefinansiering for strekningen Akkarfjord -Jansvannet - Sentrum skulle behandles i desember 2018, førte blant annet uenigheten knyttet til bommen i klinkastupet til at flertallet stemte for å utsette saken.

Regjeringen påla Samferdselsdepartementet tidligere i år å gjennomgå alle nye og store veiprosjekter med sikte på å få kostnadene ned. Siden saken ble utsatt i kommunestyret i desember 2018 rammer dette også vårt prosjekt og det ligger nå igjen hos Statens vegvesen til ny gjennomgang og vurdering. Det er svært krevende å få veiprosjekter inn i Nasjonal Transportplan og det er langt fra alle byområder på størrelse med Hammerfest som har fått en slik mulighet med en statlig investering på over 1 milliard kroner. Hammerfest kan dessverre allerede ha mistet denne muligheten.

Hvordan løse denne saken til det beste for de fleste:
Etter vårt syn er det ikke bommen i Klinkastupet som er den største utfordringen. Den bommen inngår i det som regnes som byområdet, og vil derfor være inkludert i tiltak som månedstak på 1100 kr og timeregel (se nedenfor). Bommen ved Bekkeli derimot er ikke inkludert, noe som vil føre til en urettferdig belastning på de som bor lengre ut og som snart er en del av nye Hammerfest. Vi er opptatt av at dette løses på en sosial og økonomisk rettferdig måte.

Hammerfest SV foreslår derfor og vil arbeide for følgende tiltak:
✓ At det innføres et månedstak for betaling på 1100 kr per bil, noe som omfavner alle bommer i byområdet, bommen ved Bekkeli er unntatt.
✓ At det innføres timeregel hvor man betaler for bare den første bommen man passerer i løpet av den neste timen.
✓ At alle i Hammerfest kommune som bor lenger ut enn bommen ved Bekkeli får dekket sine passeringer ved Bekkeli.
✓ At alle privatpersoner som skal pendle ut fra Hammerfest til jobb får dekket passeringene ved Bekkeli.
✓ Gratis passering for bevegelseshemmede.
✓ Aldersrabatt for pensjonister.

En slik løsning vil koste kommunen penger, både i dekning av utgifter og i administrasjon. Likevel er det innenfor det SV mener kommunen kan investere. Veien vil lønne seg på sikt av mange årsaker. Samtidig jobber vi mot familier med forslag om andre tiltak som bidrar til et lavere utgiftsnivå:
✓ Gratis SFO.
✓ Gratis lunsj for elever i grunnskolen.
✓ Redusert barnehagepris, på sikt gratis for alle.
✓ Bedre utbygd og billigere kollektivtilbud.
✓ Støtte til idrettslag og foreninger som gjør aktivitet billigere og mer tilgjengelig.

Hvis det er noen grupper dette slår urettferdig ut for, som vi ikke har tatt høyde for i de tiltakene som er foreslått, vil vi åpne for en mulighet for husholdninger med lav inntekt til å søke refusjon etter visse kriterier.

Kan vi redde dette sammen?
Hammerfest SV vil gjøre det vi kan for at dette prosjektet likevel kan realiseres. SV vil at Kommunen skal være attraktiv for næringslivet og etablerere i fremtiden, at gang- og sykkelstier realiseres hele veien fra Bekkeli til Rypefjord, at grøntområder og utendørs sosiale møtesteder etableres, at biltrafikken reduseres i sentrum, at tungtransport lettere kommer frem, at utrykningskjøretøy kommer frem når de skal og at veien blir tryggere for alle.

Er vi heldige, får vi prosjektet tilbake fra Statens vegvesen uten endringer, slik at vi kan beholde alle de grønne delene og gang- og sykkelstiene. Da kan det være klart for ny behandling i kommunestyret høsten 2019 og vi kan hindre at prosjektet faller ut av Nasjonal Transportplan. Stemmer vi nei da, vil det få en forsinkelse på 10 – 12 år, hvis det i det hele tatt blir en slik mulighet igjen.