Historiens første samiske lovutvalg la i oktober fram en offentlig utredning med forslag til ny reindriftslov. Utvalget var oppnevnt av Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund i fellesskap.

Onsdag denne uken ble Sametingets plenum orientert om utvalgets utredning. I debatten fremkom det flere misforståelser som bør oppklares:

Det ble hevdet at Reindriftslovutvalgets utredning kun er et internt innspill. Det stemmer ikke. Det offentlige utvalget, ledet av professor dr. juris Øyvind Ravna, har derimot levert en solid utredning med samme kvalitet som utredninger levert av regjeringsoppnevnte lovutvalg. Utredningen tilsvarer med andre ord en NOU (Norges offentlige utredninger).

Det ble hevdet at departementet må opprette et nytt lovutvalg for å kunne endre reindriftsloven. Det er feilinformasjon. Utredningsforskriften pålegger ikke regjeringen å oppnevne lovutvalg for å fremme en lovproposisjon. Utredningsforskriften pålegger imidlertid regjeringen å sende et lovforslag på høring før oversendelse til Stortinget.

Reindriftslovutvalgets lovforslag står på egne bein. Verken Sametinget, Norske Reindriftsamers Landsforbund, regjeringen eller andre er bundet av lovutvalgets forslag.

Reindriftslovutvalgets utredning er nå på allmenn høring. Utredningen og høringsuttalelsene kan utmerket danne grunnlaget for at regjeringen starter arbeidet med en lovproposisjon med forslag til ny reindriftslov. I den prosessen må regjeringen konsultere med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund. Regjeringen kan selvsagt også involvere andre.

Staten har tidligere ikke ønsket en helhetlig revisjon av reindriftsloven, men har kun ønsket å gjøre endringer i enkeltbestemmelser som for statens vedkommende har vært opportunt å endre på. Det er dette som er bakgrunnen for det samiske lovutvalget. Når staten ikke ville, nedsatte Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund selv et lovutvalg. Lovutvalgets utredning har bekreftet behovet for en helhetlig revisjon av reindriftsloven, og dette er også noe som regjeringspartiene sier i Hurdalsplattformen. Forslagene til reindriftslovutvalget er nå på høring og alle som ønsker har nå mulighet til å gi innspill.