Reindrift er en fantastisk og unik næring vi kan være stolte av. En næring som er så mye mere enn bare kjøttproduksjon, og der omsetningstall ikke er det eneste som er viktig. Reindrift er den viktigste bæreren av samisk språk og kultur. Gjennom internasjonale konvensjoner og vår egen grunnlov er vi forpliktet til å ivareta urfolks kultur og levesett, og sørge for at reindrifta kan videreføres og utvikles.

Senterpartiet har løftet frem reindriftsnæringa i vårt arbeid. Det er nedsatt ett reindriftspolitisk utvalg i partiet, reindrift har ett eget kapittel i vårt Stortingsprogram, og næringa er omtalt spesifikt i vårt Nord-Norgeplan.

For Senterpartiet er det viktig at næringas utvikling skal være basert på tradisjonell kunnskap, ny viten og forutsigbare rammevilkår. Reindrift skal anerkjennes som en viktig kulturnæring, som er familiebasert og bygger på ett unikt levesett.

Næringas største utfordring i dag er presset på beitearealene. Utbygging av infrastruktur og etablering av nye næringer i utmark spiser opp beiteland bit for bit. Reinbeitedistriktene må sikres tilstrekkelige ressurser, og ett fortsatt sterkt vern av beiteareal er forutsetninga for bærekraftig drift. Endringer i klimaet merkes allerede godt i reindrifta. Store snømengder og låste beiter grunnet isdannelse inntreffer oftere. Reindrifta trenger en beredskap for å håndtere klimaskapte beitekriser for å sikre god dyrevelferd.

Rovvilt utgjør en stor trussel for reindrifta, og Senterpartiet krever en endring i rovviltpolitikken. Vi mener dagens rovviltforvaltning bryter med folkerettens bestemmelser og internasjonale konvensjoner, og heller ikke er i tråd med nasjonal rettspraksis. Senterpartiet vil ha nye bestandsmål for alle de 4 store rovdyrene og ta ut ørn der tap av beitedyr er sannsynliggjort. Uttak skal også kunne gjøres som forebyggende tiltak. Lisensfellinga må effektiviseres, vi kan ikke fortsette med en ordning der vi sist år tok ut kun 1 av 25 jerv på den ordinære kvota for lisensjakt i Finnmark. Ved skadefelling skal skadedyr tas ut raskt og effektivt, og vi vil tillate bruk av både hund og alle tilgjengelige tekniske hjelpemidler. I kalvingsområder vil vi ha en stående fellingstillatelse i beitesesongen. Videre ønsker vi å synliggjøre rovviltpolitikkens konsekvenser for både reindrift, kommunen, andre beitedyr og øvrige utmarksnæringer, og de kostnader og tap i verdiskapning rovvilt påfører samfunnet.

Videre vil Senterpartiet tilrettelegge for bedre infrastruktur for slakting av rein, økt verdiskapning på kjøtt, biprodukter og duodji, samt satsing på kulturformidling og turisme basert på reindrift. Vi vil også iverksette en helhetlig gjennomgang av skatte- og avgiftsregelverket for reindriftsnæringa, for å sikre reell likebehandling med andre næringer.

Det er det gledelig å se at det er god rekruttering til næringa. Mye ungdom deltar og vil inn i reindrifta, helt eller delvis. Tall fra undersøkelser viser at reindrift, sammen med fiskeri, skiller seg kraftig ut fra alle andre yrker når det gjelder trivsel i jobben.

Norge skal være stolt av at vi har en sterk og levende reindrift. En unik urfolksnæring som produserer fantastiske råvarer på karrige og værharde beiteområder, og viderefører en stolt og rik kulturarv.

Nancy Porsanger Anti, 2.kandidat Finnmark Senterparti