Folket i Finnmark har sagt klart nei! Hele 87 prosent av finnmarkingene har sagt nei til Høyre og FrPs tvangssammenslåing av Finnmark og Troms. Ingen i Finnmark har bedt om sammenslåingen. Regjeringspartiene har laget ett nytt fylke uten legitimitet. Det kloke ville vært å lytte til finnmarkingenes klare, nei! Det vil man foreløpig ikke. Jeg er redd for at å ikke lytte og tvinge igjennom en sammenslåing som ingen vil ha vil føre til avmakt, forakt for politikere, splittelse og dype sår mellom to gode venner, Troms og Finnmark. Jeg vil for øvrig gi Troms Arbeiderparti ved partileder Cecilie Myrseth honnør for å følge opp og vise solidaritet med Finnmark, ved å nekte å stemme i nemden.

Gjennom et regelrett benkeforslag fra Høyre, Frp, Venstre og Krf er fylkene vedtatt sammenslått. Uten noen form for utredning på forhånd og uten noen form for høring. Det er udemokratisk og tre over en sammenslåing som et stort flertall i Finnmark ikke skjønner noe av. I tillegg snakker man til stadighet om de såkalte «Nye oppgavene» fylket skal få. Men foreløpig er disse oppgavene i det blå. At Storting og regjering ikke har avklart dette på forhånd er uansvarlig. Høyre og Frp tvinger igjennom en reform som man ikke vet hva blir, på tross av at Finnmark hele tiden har sagt nei. Ett makkverk av en reform som er et resultat av dårlig politisk håndverk.

Et moment som er blitt helt borte i debatten og som aldri er vektlagt av nasjonale myndigheter er Finnmark sitt spesielle forhold internasjonalt. Nabosamarbeidet i nord vil bli viktigere for Norge fremover både med hensyn til sikkerhet, logistikk og naturressurser. Derfor må ikke vårt strategiske fortrinn med et hovedsete i Vadsø svekkes. Finnmark er NATOS yttergrense i nord mot Russland. Vår nærhet til Russland er også et sikkerhetspolitisk anliggende. Hvilket signal vil det sende og flytte makt og offentlig myndighet vekk fra Finnmark bort fra grensen gi?

Den unike geopolitiske og strategiske plasseringen Finnmark besitter, med nærheten til Russland, er viktig for å opprettholde suvereniteten. Det historisk vært viktig å sikre yttergrensene til nasjonen gjennom formell tilstedeværelse av offentlige myndigheter, noe som må vektlegges. At man opprettholder offentlig myndighet i Finnmark er viktig for nasjonen Norge. Finnmark har med sin unike plassering i verden i nordområdene. Det arktiske perspektivet må også tas med. Finnmark er viktig i en geopolitisk sammenheng.

Nært og fredelig naboskap er viktig når eventyrlige globale visjoner setter fokuset på vår del av verden. Med den Russland som nærmeste nabo. Det gir en strategisk nærhet til de viktige regionale sentrene Murmansk. Tradisjonen er å leve i nærhet og harmoni med nabolandene. Naboskap er testet gjennom krig og har vist evne til å reise seg fra ekstreme menneskelige og materielle ødeleggelser. Samtidig har man tilrettelagt for framtidens muligheter og næringsmessige fortrinn på begge sider av grensene. Der man har utviklet moderne veginfrastruktur Kirkenes-Murmansk og muliggjort et enda nærmere grensesamarbeid gjennom ordninga med grenseboerbevis, som styrker handel og kulturutveksling. I det klimaet som er mellom vesten og Russland er barentsamarbeidet enda viktigere enn før. Viktig for Norge, Europa og verden. Derfor bør man heller sikte på å ivareta Finnmark som eget fylke.

Finnmarkinger har alltid gått mot strømmen. I 1946 da oldeforeldrene mine kom tilbake til Finnmark etter hele fylket var brent ned av tyskerne, valgte de å trosse myndighetenes anmodning om å ikke reise til Finnmark, for å reise tilbake og gjenoppbygge fylket. Dette ligger igjen i folkedypet, det å gå litt mot strømmen. Høyre og Frp forstår ikke Finnmark og Finnmarkinger. Forstår ikke det folkekravet om at Finnmark vil være eget fylket, men kaller det bare arrogant for følelser. Forstår ikke vår historie. Forstår ikke vår betydning for barentssamarbeidet, men kaller det heller for dårlige argumenter.

Det eneste vi kan håpe på er at noen viser klokskap og reverserer bruken av tvang. Det har alltid vært lurt å lytte til folket. Det bør Høyre og Frp også gjøre i denne saken. Det er ingen skam å snu. Det er fortsatt mulig å prøve å forstå Finnmark.