Vi i Jusshjelpa i Nord-Norge sitter med et inntrykk av at utleiere spekulerer i å inngå tidsbestemte leieavtaler uten oppsigelsesadgang. Mange kontakter oss om hjelp fordi man har inngått en husleieavtale hvor det ikke er oppsigelsesadgang. Dessverre er realiteten at personer på søken etter bosted ofte aksepterer den ordning man får i fanget av utleier. Dette kan skyldes et tøft og presset leiemarked, men må nok også tilskrives manglende bevissthet hos leietakere rundt hva man faktisk skriver under på når man inngår en husleieavtale.

Dersom det i leieavtalen er fastsatt en bestemt sluttdato, betegner man avtalen som «tidsbestemt». Dette er motstykket til «tidsubestemte» husleiavtaler, som løper på ubestemt tid til husleieavtalen sies opp. Sistnevnte er lovens standardløsning. Begrepet «tidsubestemt» kontrakt kan gi inntrykk av å være mindre forutberegnelig enn «tidsbestemte kontrakter». Det er imidlertid den «tidsubestemte kontrakten» som gjør at leietaker beholder oppsigelsesvernet og oppsigelsesadgangen

En tidsubestemt husleieavtale legger ingen bindinger på adgangen til oppsigelse for deg som er leietaker, utover de alminnelige reglene om oppsigelsestid. Har du inngått en gyldig tidsbestemt leieavtale uten oppsigelsesadgang er du imidlertid bundet av kontrakten helt fram til sluttdatoen. Dersom du av ulike grunner skulle ønske å si opp husleiekontrakten underveis i leietiden er du i utgangspunktet avskåret fra å gjøre det.

I en perfekt verden virker kanskje ikke dette som et problem. Da skal man imidlertid huske på at livet er i stadig endring. Det er ikke alt som lar seg planlegge – samlivsbrudd, alvorlig sykdom, endringer i jobb- eller studiesituasjon.

Typeeksempelet er studenten som har inngått en tidsbestemt kontrakt fra studiestart i august, men som seinere finner ut at skolen eller den nye byen ikke var det man hadde sett for seg. Det kan da bli dyrt å komme seg ut av avtalen.

Selv om en tidsbestemt leieavtale uten oppsigelsesadgang også sikrer leietaker fra å bli sagt opp, er det i liten grad behov for et slikt ekstra oppsigelsesvern innenfor en bestemt tidsperiode. Grunnen til det er at man allerede er beskyttet av de betydelige begrensningene husleieloven legger på utleiers oppsigelsesadgang, herunder at det foreligger saklig grunn for utleiers oppsigelse, samt de ufravikelige formkravene som gjelder for oppsigelsen.

I stedet er du prisgitt å ha et annet sted å bo når sluttdatoen kommer. Er du i en livssituasjon som gjør det vanskelig å finne bosted, kan sluttdatoen komme krypende kjapt; eksempelvis en barnefamilie med kjæledyr, eller personer som trenger bosted med særlige utforminger. Før du inngår en tidsbestemt leieavtale bør du derfor tenke på om du vil risikere å stå uten et sted å bo når denne tiden er over. Det er tross alt lite som er så byrdefullt som å stå uten et sted å bo.

Ved behov for et ekstra oppsigelsesvern kan du i stedet avtale en lengre oppsigelsestid og med det sikre deg ekstra forutsigbarhet dersom utleier skulle komme med en gyldig oppsigelse. Det er derfor sjeldent du som leietaker skal ønske et mildere oppsigelsesvern.

Formaningen til deg som er leietaker, er som følger – unngå tidsbestemte husleieavtaler – det er stort sett aldri i din interesse. Har du inngått en gyldig tidsbestemt leieavtale uten oppsigelsesadgang har du mistet de to tingene som er viktigst for deg som er leietaker: oppsigelsesvern og oppsigelsesadgang.

I et stort antall av de sakene vi behandler som angår tidsbestemte husleieavtaler er tidsbestemmelsen som er avtalt ugyldig. Det er nemlig strenge krav til når det er adgang til å avtale en tidsbestemt kontrakt og for selve inngåelsen av denne. Det skal mye til for å oppfylle disse vilkårene. For utleieren som fikk noen gode ideer er det bare å beklage. Dersom den tidsbestemte husleiekontrakten er ugyldig anses den å være tidsubestemt. Leietaker har da anledning til å si opp leiekontrakten.