I mai hadde Finnmarken flere artikler om kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen i Gamvik. Han klaget disse inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Konklusjonen er at avisen opptrådte kritikkverdig.

Her er de påklagene artiklene:

Johnny Olaussen (Frp) nektet å la seg stoppe tross gjentatte beskjeder. Ordføreren slo til slutt så hardt at klubba knakk

Knusende kjennelse

FrP-topp: «Reis, reis, reis, te hælvete!»

Dette hevder Olaussen å egentlig ha sagt i møte med ordføreren 

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder Finnmarkens omtale av en Frp-politiker i Gamvik kommune, som skal ha blitt klubbet ned av ordføreren så klubba knakk i en interpellasjonsdebatt i kommunestyret. Klager skal også ha ytret sterke synspunkter om rådmannens utøvelse av sin jobb. Samtidig fremgikk det av Finnmarkens omtale at politikeren lå i juridisk konflikt med kommunen fordi han var oppsagt fra jobben som lærer i kommunen.

Klager er den omtalte politikeren. Han mener Finnmarken ikke i tilstrekkelig grad har kontrollert opplysningene om hva som skjedde på kommunestyremøtet. Videre reagerer han på måten et påstått brev til lærerkollegene og/eller ordføreren ble omtalt, og at avisen har antydet at han i denne sammenheng har kommet med trusler mot skolen og de ansatte. Dessuten reagerer han på at Finnmarken har trukket inn oppsigelsessaken i omtalen av ham som politiker.

Finnmarken avviser klagen. Med hensyn til hendelsen i kommunestyremøtet viser avisen til at uansett under hvilken sak den skjedde, så er det et faktum at klageren ble klubbet ned så klubba brakk. Når det gjelder det påståtte brevet, anfører avisen at opplysningen om dette er hentet fra en tingrettskjennelse, og at det i alle fall er klart at det dreier seg om utsagn framsatt av klageren. Angående omtalen av rettstvisten mener avisen dette er relevant informasjon.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at det er en helt sentral oppgave for mediene å omtale hendelser i lokalpolitikken. Når ordføreren bruker klubba med slik kraft at den knekker, vil det være naturlig å omtale det, og i hvilken sammenheng det skjedde. At tidspunktet i møtet ikke var helt korrekt, kan ikke isolert sett innebære et presseetisk overtramp.

Når det gjelder klagers anførsel om at Finnmarken urettmessig har trukket inn hans rettstvist med kommunen i omtalen av kritikken han rettet mot rådmannen i kommunestyremøtet, mener utvalget dette var relevant informasjon til leserne.

Et påstått brev med klageren som avsender er et helt sentralt punkt i klagen. Utvalget merker seg at Finnmarken overfor sine lesere har konstatert at brevet, og påstanden om at det inneholdt trusler, faktisk eksisterer. Selv om Finnmarken mener å ha dokumentasjon for dette, kan utvalget ikke se at det er tilstrekkelig godtgjort. Utvalget merker seg også at klageren avviser eksistensen av brevet, og at han har en annen versjon av hva han skal ha sagt; dette var en uttalelse som ikke bærer preg av å være en trussel.

Finnmarken publiserte en rettelse. Utvalget konstaterer imidlertid at denne også inneholdt feil, ettersom rettelsen kun gjaldt hvem som var mottaker av det omtalte brevet, og rettelsen altså fremdeles fastholdt at klager hadde sendt et brev med innhold preget av trusler. Ettersom Finnmarken ikke har godtgjort at dette brevet faktisk eksisterer, mener utvalget at redaksjonen burde klargjort dette, eventuelt i den oppfølgende artikkelen, der klageren fikk komme med sin versjon og avvise påstanden om trusler.

Selv om Finnmarken løpende har gitt klageren mulighet til samtidig imøtegåelse, mener utvalget at det likevel er grunnlag for å kritisere avisen. Dette fordi Finnmarken altså ikke i tilstrekkelig grad har godtgjort og korrigert at omtalen av det som må oppfattes som trusler, knyttet til påstanden om innholdet i et brev fra klageren, var korrekt. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, om å korrigere feilaktig opplysninger.

På dette punkt har Finnmarken opptrådt kritikkverdig.

Oslo 23. august 2016

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Anders Opdahl, Martin Riber Sparre, Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku