I en pressemelding forteller Nord-Hålogaland bispedømme at kirken over hele landet har fått dårligere økonomi. Dette fører til at bispedømmet  må spare penger.

– Det kan bli redusering i noen gudstjenester i Indre Finnmark. Vi prøver å få det til,men det vil nok merkes. Begravelser har høyeste prioritet og vi skal anstrenge oss for å få det til. Men det kan kanskje bli vanskelig å gifte seg akkurat når man ønsker, sier prost Egil Lønmo.

En prest mindre i Hammerfest

En del ledige prestestillinger blir foreløpig ikke lyst ut. I Indre Finnmark er det soknepreststillingen i Karasjok og kapellanstillingen i Porsanger. Dette fører til at Hammerfest må klare seg med en prest mindre.

– Jon Arne Tandberg har sagt seg villig til å gjøre tjeneste i Porsanger et år, og er slik blitt "lånt ut" fra Hammerfest, som må klare seg med en prest mindre. Jan Høifødt er prostiprest, det vil si at han skal fylle alle "hull". Han skal vikariere når prester har ferie og fridager, er syke eller har permisjon, og ellers hjelpe til. Han går nå inn i den ledige soknepreststillingen i Karasjok, der han bor. Det blir mindre tid til å vikariere for andre. Det vil altså være en prest mindre i prostiet enn det har vært. Folk bør ikke være redde for at begravelser ikke blir foretatt, men det kan hende at det vil måtte bli noen andre innskrenkninger, sier prost Egil Lønmo.

En pressemelding fra menighetsrådene i Nord-Hålogaland forteller at kirkens økonomi utvilsomt vil bli et stort og vanskelig tema i framtiden.

«Flere prestestillinger må stå ledige i bispedømmet vårt på grunn av vanskelig økonomi. Vi kan bli nødt til å gjøre vanskelige prioriteringer i framtiden».

Mindre penger fra statskassa

– Hvorfor har kirken så dårlig økonomi i 2017?

– Økte lønnsuftigfter, knappere bevilgninger fra statsbudsjettet og flere andre faktorer, sier Egil Lønmo.

Pressemeldingen fra menighetsrådene i Nord-Hålogaland skriver ikke konkret hvorfor kirken har dårligere økonomi, men går inn på adskillelsen fra stat i det nye året.

«Ved årsskiftet skjer det en grunnleggende endring for Den norske kirke. Fra denne datoen kan man ikke si at vår kirke er en statskirke. Det har vært en endringsprosess over svært lang tid. Grunnleggende sett handler det om kirkens selvstendighet, at kirken og kirkelige organer selv skal ta avgjørelser, og at stat og kommune ikke skal ta avgjørelser på vegne av kirken. Fra 1. januar 2017 går alle kirkelig ansatte som i dag er statstjenestemenn over til å være ansatt i det nye retts-subjektet Den norske kirke».