Gå til sidens hovedinnhold

Politisk nedsnakking og negativitet

Finnmarksdebatten

IFinnmarks redaktør Arne Reginiussen tar for seg i ukeslutt 9/4-21 politikernes traurige kultur med nedsnakking og negativitet som årsak til at verken mennesker eller bedrifter ønsker å bo eller etablere seg i Finnmark.

Hans konklusjon på Finnmarks negative utvikling kan jeg ikke si at jeg helt stiller meg bak men det var sikkert ikke Reginiussens hensikt heller.

LES OGSÅ: Vi har nedsnakket regionen i årevis, og så synes vi det er rart folk ikke vil flytte hit?

For situasjonen i fylket er etter min mening ikke så «beksvart» som jeg føler Reginiussen beskriver.

Selv om Finnmark som region mister innbyggere tror ikke jeg dette kan begrunnes i de argumentene han fremsetter. Jeg tror at det i større grad handler om nasjonal politikk for regionen, kommunene og næringslivet.

Men jeg velger å legge godviljen til og se de positive tingene i hans leder og ønsker å forsterke disse. I Hammerfest er det vedtatt bygd nytt sykehus som er under full utbygging, utvidelse og opprustning av videregående skole, oljeindustrien har bygd seg stort opp og Nussir er i ferd med å etablere seg. Samtidig har kommunen selv gjort store investeringer selv innenfor både skolebygg og andre kommunale oppgaver. Dette har gjort og vil være et stort løft for kommunen både i forhold til sysselsetting og inntekter samt bolyst for innbyggerne.

At forsvaret på nytt utvider sin virksomhet i Porsanger vil være kjærkomment for både kommunen og næringslivet der som vil kunne gi ringvirkninger også i forhold til arbeidsplasser og kanskje også nyetableringer. I Sør-Varanger er et nytt sykehus på plass i tillegg til at flyplassen nylig har fått seg en oppgradering samt at kommunen selv har gjort store investeringer.

I tillegg har private næringsaktører for øvrig gjort investeringer gjennom opprustning av næringsbygg samt leilighetsbygg. I Nordkapp utvides den videregående skolen og til tross for pandemien vi er inne i så investeres det i næringsarealer og leiligheter i kommunen. Når det ellers gjelder Kyst-Finnmark så vil jeg påstå at nasjonal fiskeripolitikk må ta mye av skylden for at disse stedene er i ferd med å utarmes, dessverre.

Med en fiskeripolitikk som tok mer hensyn både til den minste flåten og ikke minst landindustrien ville vi nok hatt et ganske annerledes bilde av disse samfunnene som levende og levedyktige samfunn. Uten helårlige arbeidsplasser innenfor fiskeindustrien på disse plassene vil det være vanskelig å få folk til å bosette seg. Med helårlige arbeidsplasser innenfor denne industrien vil også andre næringer skyte knopp og gi flere og mer varierte arbeidsplasser. Det skal også investeres betydelige midler i infrastrukturtiltak som riks- og fylkesveier samt havner og farleder de nærmeste årene i regionen.

Så til Alta som jeg kjenner rimelig godt. Alta har over tid stort sett hatt sammenhengende folketallsøkning og senest i 2020 økte fødselstallene fra 220 i 2019 til 251, altså hadde kommunen et fødselsoverskudd på 31 noe som er unikt i Nord Norsk sammenheng. At folketallet i Alta øker må jo ha sine grunner som mange mennesker ser eller har sett.

Alta kommune er akkurat i ferd med å ferdigstille Skillemoen Industriområde på 286.000 m², tilsvarende 41 fotballbaner! Her har 56 bedrifter søkt om tomt og første etablering med investeringsramme på ca. 90 millioner er igangsatt. Det er i tillegg planlagt ca. 30.000 m² nye industribygg på området med en investeringsramme på ca. 600 millioner kroner.

Alt dette gjør at Alta kommune må starte å planlegge utvidelsen av industriområdet allerede nå, mange år før man hadde forutsett at dette skulle være nødvendig. I tillegg er Altahøyden sør under oppbygging og blir det første industriområdet i Finnmark som er utbygd i privat regi og er på 90 DAA.

Store etableringer er under oppseiling i kommunen både innenfor industri, oppdrett, reiseliv og handelsnæringen. Sibelco planlegger investering på ca. 1 milliard, Langnes Laks med landbasert oppdrett på ca. 1,5 milliarder, Norwegian Adventure, Sorrisniva og Sami Siida innenfor reiseliv på ca. 1,5 milliarder. Innenfor handelsnæringen planlegges flere kombinerte kjøpesentre/leilighetsprosjekt med investeringsramme på ca. 1,2 milliarder samt at flere aktører er i dialog med kommunen om hotellutbygging.

Fra 2010 til 2020 har det blitt bygget 150 nye boliger i snitt i Alta, hvert år – både eneboliger og leiligheter. Selv med en stor boligproduksjon bl.a. av leiligheter er dette et marked som ikke har nådd et metningspunkt ennå, og flere prosjekter er under utvikling. Dette tilsier at Alta er et attraktivt sted å bo og flytte til fra forskjellige kanter av landet.

Ellers har Altas næringsliv og da spesielt anleggs- og handelsbransjen gode ringvirkninger av at det det investeres også i andre kommuner både i statlig, kommunal og privat regi. Dette igjen fører til at mange Altabedrifter har solide økonomiske resultater som igjen blir reinvestert ikke bare i Altasamfunnet men også i regionen da disse bedriftene stort sett er lokalt eide.

I Alta har man fulgt samfunnsutviklingen og ikke prøvd å motarbeide denne, noe som også må kunne sies å ha vært en suksess. Selv om bedrifter av forskjellige årsaker har flyttet, lagt ned eller gått konkurs har dette bare resultert i at andre har «poppet» opp og i mange tilfeller gitt større sysselsetting enn de som ble borte, selv om det i mange tilfeller har vært store bedrifter.

Så får vi håpe at også andre kommuner i Finnmark med en ny statlig politikk klarer å snu trenden med fraflytting gjennom gode lokalpolitiske beslutninger som gjør at innbyggerne ønsker å bli og ev. komme tilbake til sine hjemplasser etter endt studie. Det handler i stor grad om å skape bolyst, attraktive arbeidsplasser samt et variert næringsliv som har jobb til, i mange tilfeller, et par som ønsker å bosette seg et sted.

Så kanskje media som Reginiussen er representant for, selv om hans avis langt ifra er verstingen i så måte, burde ha forsøkt å synliggjøre mulighetene i «mulighetenes fylke» bedre i stedet for å nøre opp under politiske uenigheter og politisk polemikk som skaper et bilde om at alle er uenig med alle i Finnmark noe som langt ifra er tilfelle.

Kommentarer til denne saken