Gå til sidens hovedinnhold

Politisk hestehandel med FrP truer samisk rettssikkerhet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 1. desember kom det oppsiktsvekkende nyheter fra regjeringspartiene og FrP om en avtale som truer den samiske rettssikkerheten. Partene er enige om domstolsreformen og foreslår å splitte opp rettskretsen til den samiske ressursdomstolen Sis-Finnmárkku diggegoddi/Indre Finnmark tingrett.

Det er to alvorlige forhold her. Det ene er at den samiske språkforvaltningskommunen Porsanger tas ut av den samiske ressursdomstolen og sendes til Vest-Finnmark. Resten av de samiske språkforvaltningskommunene sendes til Øst-Finnmark

Det andre alvorlige forholdet er at splittelsen vil svekke samenes rettssikkerhet og bygge ned det samiske kunnskapsmiljøet som Indre Finnmark tingrett har bygd opp innen samerett, samisk rettsspråk og samisk samfunnsliv.

Avtalen er inngått på kammerset, samtidig som regjeringspartiene var i harde forhandlinger med FrP om statsbudsjettet og heller ikke hadde flertall for domstolsreformen. Fra FrP er det Per-Willy Amundsen som har undertegnet avtalen, en mann som også er kjent for å ha foreslått å legge ned Sametinget og si opp Norges menneskerettslige forpliktelser overfor urfolk. Har regjeringspartiene sagt ja til å svekke samenes rettssikkerhet for å sikre seg flertall for reformen som helhet? I så fall er det en politisk hestehandel med store konsekvenser.

Avtalen vil rokke med Indre Finnmark tingrett og utvilsomt påvirke samiske interesser negativt. Saken er dermed omfattet av statens konsultasjonsplikt med Sametinget. Derfor har jeg skrevet brev til både justisministeren og justiskomiteen og gjort oppmerksom om at endringene som avtalen legger opp til ikke kan fattes uten først å ha involvert samene i beslutningsprosessen.

Hovedbegrunnelsen for opprettelsen av Indre Finnmark tingrett i 2004 var hensynet til samisk språk og behovet for en ressursdomstol innen samiske sedvaner og rettsoppfatninger. Tingretten har utvilsomt styrket samenes rettssikkerhet ved at rettsforhandlinger kan gjennomføres fullt og helt på samisk. Tingretten har vært så vellykket at skiftende regjeringer, senest i år, har rapport til internasjonale organer om at tingretten har vært en måte å gjennomføre menneskerettighetene til samene i Norge.

Fremfor alt er jeg bekymret for rettssikkerheten. Å ha en sak i domstolen er stressende i seg selv. Enda verre er det hvis du er usikker på om alle forstår deg og får med seg alle nyanser. Usikkerheten økes ytterligere hvis domstolen ikke forstår samisk kultur når de skal tolke norsk rett. Et annet spørsmål er om man blir dømt av sine likemenn når man ikke alltid vil få meddommerne som behersker samisk språk og kultur.

I stedet for å splitte opp rettskretsen til Indre Finnmark tingrett har Domstolskommisjonen foreslått å styrke samenes rettssikkerhet ved å videreutvikle tingretten som en samisk ressursdomstol. Domstolskommisjonen mener at Indre Finnmark tingrett bør ha nasjonale oppgaver knyttet til utviklingen av samisk som rettsspråk og kompetansebygging innen samisk språk, kultur- og rettsforståelse. En ytterligere styrking er å sørge for at flere samiske saker fra andre rettskretser blir overført til Indre Finnmark tingrett, noe som også vil øke sakstilfanget til tingretten.

I 2004 opprettet daværende regjering, utgått av Høyre, Venstre og KrF, Indre Finnmark tingrett. I stedet for å styrke og videreutvikle Indre Finnmark tingrett, ser de samme partiene nå ut til å ofre samisk rettssikkerhet i en politisk hestehandel med Per-Willy Amundsen. Det er ikke til å tro.

Kommentarer til denne saken