Debatten om bompengefinansiering av omkjøringsvei og oppgradering av R94 har blusset opp etter at pakkens innhold og detaljer er kommet fram. Hammerfest SV har full forståelse for reaksjonene og stor respekt for det folkelige engasjement. For SV har det vært viktig å være åpen og ærlig på konsekvensene av det vi gjør, og være klare i vår tale. Vi kan ikke velge «begge deler» som noen prøver å få det til å høres ut som. Og vi vil ikke fordele skyld sjøl om det er et klart politisk ansvar sentralt at bompengefinansiering er blitt en sentral del i norsk samferdselspolitikk. Vi som er kommunepolitikere har ansvar for det vi gjør.

Dessverre har innholdet i pakken og begrunnelsen for hvorfor Hammerfest bør si ja, kommet i skyggen av en – naturlig nok – ensidig debatt om takster og økonomiske belastning for den enkelte.

Kommunestyret fattet i går et klokt og korrekt vedtak – og det kan jeg som SV-trygt si -  selv om vi fremmet et alternativt forslag. Vårt alternativ er at prosessen bør gå raskere fra kommunens side. Vi kan ikke risikere at tidsfaktoren svekker våre muligheter i forhold til behandlinga av Nasjonal Transportplan (NTP).  Det er bra at Frp og Krf slutta seg til flertallsforslaget.

Vi vet alle at Frp før kommunestyret  signaliserte at de skulle fremme klare nei-forslag. Det samme sa egentlig Krf. Det gjorde de ikke. Nå står flertallsvedtaket på egne føtter og må følges opp. Den tverrpolitiske arbeidsgruppa som vil bli nedsatt, vil garantert ta arbeidsoppgaven med det alvor og engasjement som er nødvendig.

Det er viktig at den informasjon som kommer til publikum er reell og sann. Her har administrasjonen i kommunen – sammen med kommunens politikere en oppgave.

Vi kan like det eller ikke; sier vi nei til bompengefinansiering i den sammenheng vi snakker om, sier vi nei til oppgradering av deler av R94 og bypakken.  Det er en ærlig sak å være mot og et slikt standpunkt skal ha all mulig respekt. Det vi må snakke om er hvordan kan vi endre og dreie den økonomiske belastninga den enkelte av oss vil merke.

Prosjektet som vi diskuterer – deler av fase 1 og fase 2 (bypakken) har vært debattert og blitt «bearbeidet» i over 10 år. Prinsippvedtak er blitt fattet – og det har, med få unntak, vært gjort enstemmig eller med stort flertall. SV har i hele prosessen forsøkt å finne alternative finansieringsmetoder. SV har i hele prosessen vært klare på at ved bompengefinansiering så ville det «det gjøre vondt» for noen – men vi visste ikke da detaljene. Vi har hele tida vært forberedt på å legge inn kompenserende ordninger/avbøtende tiltak.

I det arbeidet som har blitt gjort rundt hele R94, og det som i dag er kjent som fase 1 og 2, er en rekke viktige «prosjekter» etter hvert bygd inn. Jeg skal ikke ramse disse opp her. For de som ønsker å se detaljene så kan de finne det på Kommunens streaming av både siste kommunestyremøte og tidligere møter. Hammerfest SV vil ikke ta sjansen på å «miste» de «prosjektene» som ligger inne ved å si nei til dette prosjektet. Det vil kunne få noen konsekvenser ingen av oss liker.  Det er det det dreier seg om.

Hva kan vi gjøre av kompenserende tiltak?  Mye! Vi kan ikke sikre alt og alle full kompensasjon på noen måte. Men vi kan gjøre mye! For det første må vi gjøre alt som står i vår makt for å få til samtidighet i fase 1 og 2. Da vil det bli innført månedstak på hvor mye den enkelte maksimalt skal betale og en timesregel – det betyr at du kan kjøre gjennom så mange bommer du vil innen en time.

Dernest så vil i hvert fall SV arbeide videre for å få innført gratis SFO – og om mulig barnehage – i kommunen. Det er gledelig at AP også signaliserer klart og tydelig at dette vil være en betydelig del også i deres politiske tenkning framover. Dette vil i høyeste grad treffe alle barnefamilier og samtidig være et fantastisk rekrutteringstiltak generelt for kommunen.

Så vil vi styrke kommunens bevilgninger til – eller foreslå nye – støtteordninger for lavinntektsfamilier mht  å sikre barn og unge tilgang til fritidstilbud uavhengig av hvor bomplasseringer ligger.

Så er det slik at vi har et godt busstilbud – og rimelig – i vår kommune. Vi kan bidra til å bedre tilgjengelighet og priser. Det er et reelt alternativ for veldig mange.  Vi vet at når det gjelder bringing og henting i barnehage og SFO er sjelden buss et alternativ.

Totalt sett er det disse temaene vi bør bruke tid på å diskutere: hvordan skal vi få bort noe av belastninga bompenger vil medføre.

Det finnes en lang rekke andre argument for å være mot bompenger, for og mot den eller den bommen, men mye av denne diskusjonen er ikke mulig å reise, fordi et slikt prosjekt har noen rammer gitt av sentrale myndigheter som vi i liten grad kan påvirke.

Det vi – som representanter i ulike partier kan gjøre og må gjøre – er å påvirke «våre» folk sentralt i de prosessene hvor R94 er inne i sentrale politiske dokument som skal behandles i Stortinget. Men også det krever hard og tøff jobbing. Og ingenting i denne verden er garantert eller gratis. Men vi kan fordele effekten og belastninga på en best mulig måte.