[AN]: Det var Samferdselsdepartementet som oppdaget kjempetabben, og varslet riksadvokaten. Feilen skjedde da det ble gjort endringer i tapsforskriften og veitrafikkloven i 2012.

Ifølge TV2 tyder foreløpige tall på at minst tusen bilførere har blitt fratatt førerretten uten lovhjemmel. Sakene gjelder bilførere som ble tatt for kjøring med lavpromille, eller påvirkning av andre berusende eller bedøvende midler.

Ved en feil glemte Samferdselsdepartementet å sette i kraft lovbestemmelsen som ga hjemmel til endringene i forskriften, samtidig som det ble oppfattet at lovendringen var trådt i kraft, opplyser politidirektoratet.

– Riksadvokaten er ikke kjent med de nærmere omstendigheter om feilen som her er begått. Uansett er den meget beklagelig, og politi og påtalemyndighet må bidra til å gjenopprette konsekvensene av den begåtte feil, selv om vi ikke har ansvar for den, skriver Riksadvokat Tor-Aksel Busch i et brev til landets politimestre og statsadvokater.

Ifølge politiet er følgende tiltak iverksatt:

  • Saker hvor tapsperioden løper, og hvor vedkommende har vedtatt ileggelse av tap av førerretten ilagt av påtalemyndigheten: Politidistriktene sender saken til statsadvokaten med anmodning om delvis opphevelse av forelegget, det vil si ileggelse av tap av førerett. Beslaglagte førerkort som er i behold må utleveres. Vedkommende bilførere henvises til vegvesenets trafikkstasjoner for kostnadsfritt gjenervev av førerkortet.
  • Saker hvor tapsperioden løper, og vedkommende er fradømt føreretten i en domstol: Ansvarlig påtalejurist i politiet skal snarest trekke tilbake ordren om fullbyrdelse av tap av førerett. Dette gjelder også om fullbyrdelsesordre er gitt av statsadvokat. Beslaglagte førerkort som er i behold må utleveres. Er dommen ikke rettskraftig, bør dommen ankes av påtalemyndigheten. Vedkommende bilførere henvises til vegvesenets trafikkstasjoner for kostnadsfritt gjenervev av førerkortet.
  • Saker under etterforskning: Beslaglagte førerkort må utleveres.
  • Saker hvor tapsperioden er utløpt: Riksadvokaten har bedt politiet i denne omgang konsentrere innsatsen om å identifisere og få omgjort de mest aktuelle sakene. Inntil videre avventes utfallet av dette arbeidet før Riksadvokaten gir anvisning på hvordan politiet skal gå fram i de eldre sakene der personene har fått førerkortet tilbake.

Alle bilførere som er rammet av feilen, skal orienteres skriftlig, og de vil ha full anledning til å søke erstatning, skriver TV2.