I debatten om regionreformen er det blitt påstått at Stortinget gjorde et ulovlig vedtak om å slå sammen Troms og Finnmark. Det er i så fall svært alvorlig og svekker tilliten til landets øverste folkevalgte organ.
Påstandene dukket opp først sist vår, et helt svangerskap etter Stortingets vedtak 8.juni 2017.

Den siste som igjen påstår dette er stortingsrepresentant Sandra Borch fra SP. Hun har tidligere hevdet dette i et spørsmål til kommunaldepartementet. Statsråd Monica Mæland har tilbakevist anklagen.

Til tross for dette gjentar Borch sin tidligere påstand Nordlys i et innlegg 28.9.18.

Borch skriver bl.a.: «Det er for meg tydelig at loven ikke er fulgt. Saken er ikke utredet, og fylkene er ikke hørt. Når avtalen mellom KrF og regjeringen kom i stand én måned før saken skulle behandles i Stortinget var det ikke mulig for fylkene å rekke å gjennomføre folkeavstemning.»

Tydelig? Var Borch tilstede under stortingsdebatten om regionreformen 8.juni 2017? Deltok hennes partifeller i kommunalkomiteens arbeid i forkant av denne?

Jeg har ikke klart å finne noen fra SP eller andre som kritiserte saksbehandlingen i verken komiteen eller under stortingsdebatten slik Borch nå gjør i sitt innlegg. Hvorfor ikke?

Det kan selvsagt skyldes det enkle faktum at det ikke var eller er grunnlag for påstanden om at loven ikke er fulgt. Jeg kan nå påvise at påstanden er feil og konstruert.  Den brukes i et uverdig spill mot regionreformen og for økt velgeroppslutning basert på misnøye.

For dette er hva som faktisk skjedde og som ga fylkespolitikerne i Finnmark alle muligheter til å bli hørt - og sikret Stortinget sin rett til å ta en lovlig beslutning:

Dette er saksbehandlingen fra A til Å:
Fra juli 2015 – desember 2016 utredet Finnmark fylkeskommune ulike alternativer for sammenslåing med andre fylkeskommuner. De førte samtaler med Troms fylkeskommune fordi region Troms og Finnmark var et av flere alternativ. Fylkestinget vedtok likevel i des. 2016 at de ville stå alene.

4.april 2017 legger regjeringen fram sitt forslag til regioninndeling. For Nord-Norge sier regjeringa at de kan tenke seg tre alternative løsninger etter to prinsipielle veier; enten Nord-Norge som en region eller delt i to på to ulike måter.
Regjeringa sier at også er villig til å bruke mer tid på denne prosessen og vente med en konklusjon til våren 2018.

Alle tre nordnorske fylkeskommuner ble i brev 21.mars invitert til møte med kommunalminister Sanner 19.april 2017 for å se på den videre prosess med bakgrunn i regjeringens forslag om regioninndeling i nord. I dette møtet krever alle de tre fylkeskommunene – inkludert Finnmark – at vedtaket om regioninndeling ikke utsettes til 2018 men avgjøres sammen med de øvrige regionene i juni 2017!

Troms fylkesting avholder ekstraordinært fylkesting like etterpå for å drøfte regjeringens forslag. De velger å endre på sitt tidligere standpunkt og går nå inn for Nord-Norge som én region, subsidiært at Troms og Finnmark blir en region.

I Nordland informere fylkesrådslederen om regjeringens forslag, fastholder at de ønsker å være en region med mindre grensejusteringer og krever at Stortinget gjør vedtak om dette i juni som for de øvrige fylkene.

Finnmark var først tause – før de våknet

I Finnmark skjer det ingenting. Verken fylkesutvalg eller fylkesting innkalles til møte. Fylkespolitikere fra flertallet i fylkestinget mener det ikke har blitt foreslått noe nytt i regjeringens forslag og at de derfor holder fast ved å fortsette som egen fylkeskommune. Finnmark ber verken om mer tid for sin egen del eller om mer tid slik at de kan avholde en folkeavstemning!

Derimot deltar politikere fra Finnmark fylkesting på et møte i Nordnorsk Råd 25.april som skal behandle regjeringens forslag fra 4.april.
Politikerne fra Finnmark krever sammen med de øvrige at stortinget må gjøre vedtak om både større oppgaver og flytting av makt fra stat og fylkesmann til folkevalgte organ. Hensikten er mer demokratisering og mer desentralisering. I tillegg krever de at Stortinget avgjør regioninndeling i nord samtidig med de andre regionene!!
2.mai 2017 deltar Finnmark fylkeskommune i en høring hos kommunalkomiteen.  Fylkesvaraordføreren holder fast ved tidligere standpunkt om Finnmark som egen region. I tillegg gjentas kravet om at Stortinget må foreta en endelig behandling nå og ikke utsette saken til våren 2018 som regjeringen åpnet for i sitt forslag 4.april!!

Disse helt entydige signalene fra nord – inkludert Finnmark - tas på største alvor av stortinget. De endrer kjøreplanen slik at de kan gjøre vedtak om inndeling for hele Norge 8.juni.

Regjeringspartiene H og Frp har selvsagt drøftet regionreformen med Venstre og KrF slik samarbeidsavtalen forutsatte. De hadde bl.a. et møte 21.februar hvor de var enige om max 11 regioner, en eller to regioner i Nord-Norge og slik at alle var store nok til å kunne klare større statlige oppgaver ved å ha kompetansetilfang (høyt folketall) og sterk nok økonomi.


I kommunalkomiteen går flertallet mot bl.a. Troms sitt ønske om Nord-Norge som en region, og foreslår å dele Nord-Norge i to; Nordland alene og Troms og Finnmark som en region. Begge regioner har da omlag 241 000 innbyggere hver og Nordland har to kommuner flere enn Troms og Finnmark.

Dette ble vedtatt med 96 mot 73 stemmer. Vedtaket er gjort på lovlig vis hvor også Finnmark fylkesting fikk anledning til å uttale seg, noe de beviselig gjorde. I år sier de det motsatte!

Nordland og Troms har ikke påstått at de ikke har sett noen utredning eller ikke blitt hørt, slik fylkespolitikere i Finnmark hevder ett år etterpå!
Hvordan er det mulig da alle tre fylkeskommuner var del av samme sak?? Har fylkespolitikerne fra Ap og Sp i Finnmark sovet under fellesmøtet med Troms og Nordland 25.april 2017 da regjeringens forslag ble behandlet?


Politikerne har også et ansvar for folkehelsa i Finnmark – ved å være ærlige!

Å skape slik uberettiget tvil om gyldigheten av stortingsvedtaket vedlikeholder et helt unødvendig høyt konfliktnivå i både Finnmark og Troms. Dette er mest alvorlig fordi det er i ferd med å skade folkehelsa i Finnmark. Mange finnmarkinger ble skremt til å tro at Finnmark forsvinner, og ressursene flyttes til Troms.
Da er det ikke rart at hele 50, 8 % av alle velgerne i fylket stemte aktivt nei til en region. De ble nemlig invitert av fylkeskommunen til «å bestemme om Finnmark skal slås sammen med Troms fylke» (sitat fra informasjonen til innbyggerne). De skremte ble altså misledet til å tro at de kunne omgjøre et lovlig fattet stortingsvedtak gjort et år tidligere! Og nå brukes dette som et «folkekrav» for å omgjøre stortingsvedtaket!

Regionmotstanderne svekker både tilliten til opposisjonen på Stortinget og respekten for vårt demokrati gjennom den kampanjen de fører.

Jeg ber innstendig om at Sandra Borch, Senterpartiet og evt. andre partier nå legger den kortsiktige populismen til side og heretter jobber konstruktivt for å styrke de 11 regionene som skal være operative fra 1.januar 2020.

Du kan lese mer på denne bloggen der du også får tilgang til konkret dokumentasjon på hva som skjedde våren 2017.