Det er selvfølgelig korrekt når Oddmund Enoksen i Sortland SV skriver i Bladet Vesterålen 29. juni, d.å. at det er et stort problem for Finnmark at Høyre og Fremskrittspartiet i Regjering vil slå sammen Troms og Finnmark med tvang. Fylkestinget i Finnmark arrangerte folkeavstemming, hvor nesten 90 % av befolkningen stemte mot sammenslåing. Valgdeltakelsen var større enn de siste fylkestingsvalgene. Nasjonale meningsmålinger viser at 66 % av Norges befolkning er mot Regjeringens råkjør mot befolkningen i Finnmark. Statsråd Mælands (H) reaksjon har vært flere utspill som kan sammenlignes med bruk av regjeringsmakt i land vi ikke liker å sammenlikne oss med, og som splitter befolkningen i Norge. Dette er ikke forenelig med å sitte i en norsk regjering. Statsråd Mæland svekker Regjeringens stilling i Finnmark.

Professor Eivind Smith som er ekspert på statsrett og forvaltningsrett uttrykker at Stortingets vedtak er i strid med loven, bl.a. fordi folk i Finnmark ikke er hørt, og fordi vedtaket i Stortinget ikke ble utredet ordentlig. Dette er jeg selvfølgelig enig i. Smith som er lærebokforfatter på fagfeltet, og som i andre saker opptrer som juridisk ekspert for Stortinget, må selvfølgelig lyttes til. Vedtaket i Stortinget om å tvangssammenslå Troms og Finnmark er uforsvarlig.

Det er neppe lengre flertall på Stortinget for en slik tvangsprosess mot Finnmark, som Høyre og Fremskrittspartiet kjører fra regjeringskontorene. Det er stadig bevegelse i saken i Stortinget, mot regjeringens tvangsreform. Under behandlingen av kommuneproposisjonen i juni, fastslo stortingsflertallet at betingelsene for fylkesreformen ikke er oppfylt, og påla regjeringen innen oktober 2018, å fremlegge en melding om utflytting av oppgaver til fylkene. I tillegg har Svein Iversen og Otto Strand fra KRF, nå gått ut og argumentert for «time-out» i tvangsprosessen mellom Troms og Finnmark. Regjeringen bør lytte til dette.

Tvangsprosessen mot Finnmark kan gi to resultater: For det første at Høyre og Fremskrittspartiet i regjering overkjører folket i Finnmark. Da har vi en situasjon som minner om «Altasaken» fra 1980-tallet, hvor daværende statsminister tretti år senere gikk ut og beklaget tvangen mot Finnmark, fordi den var unødvendig og skapte mye vondt blod i befolkningen. Alternativt så modens statsminister Erna Solberg politisk i sommerferien, og forstår at Norge ikke er tjent med en ny Altasak, og legger fylkesreformen frem for Stortinget på nytt, slik at Stortinget får stoppet tvangsprosessen mot Finnmark, som flertallet av befolkningen ikke vil ha.