– Vi ser at det er nødvendig at flere med rusproblemer kan få hjelp og behandling. Dette kan etter vårt syn løses best ved å videreutvikle innenfor dagens modell, der ulike alternative straffereaksjoner er sentrale i samfunnets forebyggende tiltak i bekjempelsen av narkotika- og rusproblemer. Gjennomføring av forslaget til rusreform vil svekke samfunnets samlede evne til å forebygge og beskytte samfunn og individer mot konsekvenser av narkotika- og rusproblematikk med ulike og tilpassede virkemidler, sier politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta i en pressemelding.

Politiet i Finnmark ser med bekymring på en stadig økende bruk av narkotika hos barn og unge. Samtidig ser vi en samfunnsdebatt med stort fokus på legalisering.

– Avkriminalisering, der samfunnets reaksjon er begrenset til pålagt oppmøteplikt hos en kommunal rådgivningsenhet, og uten konsekvenser dersom man ikke møter, forsterker inntrykket av at forslaget reelt sett vil oppfattes som en legalisering av narkotikabruk.

Forslaget til rusreform skiller ikke mellom tilnærmingen mellom etablerte rusavhengige og det å hindre nyrekruttering til narkotika blant barnet og unge.

– Vi ser det som problematisk at utvalgets forslag ikke bare omfatter rusavhengige, men også førstegangsbrukere, eksperimentbrukere og rekreasjonsbrukere, uavhengig av alder og bruksmønster. Tilnærming og virkemiddelbruk bør etter vårt syn være vesentlig forskjellig mellom etablerte brukere og unge førstegangsbrukere.

Det er urovekkende at bruk og oppbevaring av 5 gram heroin ikke skal innebære straff. Dette vil i Finnmark være et betydelig beslag, og representerer stor spredningsfare og økt fare for overdose. Mange av de større narkotikasakene vi har hatt i Finnmark har startet med beslag hos brukere/selgere som ville ligge innenfor grensene for straffri besittelse. En selger av narkotika vil raskt tilpasse seg terskelverdiene. Det kan medføre at kriminelle nettverk gis anledning til å vokse og befeste sine ulike posisjoner innenfor den organiserte narkotikakriminaliteten.

Det er stort potensial i en bedre forebygging, og særlig i det tverrfaglige arbeidet. Forebygging er et felles samfunnsansvar, og politiets samhandling med kommuner og helsevesen er fortsatt under utvikling.