Platt kampanjejournalistikk mot Sp i Finnmark Dagblad

SVAR PÅ TILTALE: Senterpartiet har vært klinkende klare på at vi støtter både nytt sykehus i Hammerfest med fullverdig akuttfunksjon og et fødetilbud i Alta (med tilhørende akuttfunksjon). Er dette vanskelig å forstå? skriver Kjersti Toppe.

SVAR PÅ TILTALE: Senterpartiet har vært klinkende klare på at vi støtter både nytt sykehus i Hammerfest med fullverdig akuttfunksjon og et fødetilbud i Alta (med tilhørende akuttfunksjon). Er dette vanskelig å forstå? skriver Kjersti Toppe. Foto:

Av
DEL

MeningerFinnmark Dagblad gir stor plass til Senterpartiet i en kommentar 30/8. Den imponerer ikke, og bidrar kun til å tilsløre de faktiske realitetene i saken.

Det er stort behov for å styrke beredskap og spesialisthelsetjenesten i Vest-Finnmark. Høsten 2017 ble det fremmet et representantforslag i Stortinget om å utrede sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Forslaget kom etter at Helse Nord hadde vedtatt å bygge nytt sykehus i Hammerfest. Senterpartiet stemte i forbindelse med denne saken for å utvide tilbudet i Alta med en fødeavdeling og utrede nødvendige akuttfunksjoner i tilknytning til dette. Altså har vi tydelig forpliktet oss på at vi ønsker fødeavdeling, men at det som må utredes er hvilke øvrige akuttfunksjoner som trengs for å tilby dette.

Jeg vil gjerne sitere den merknad jeg som Senterpartiets helsepolitiske talsperson la inn innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (Innst. 55 S, 2017–2018) om det nevnte representantforslaget (Dok 8:12 S, 2017–2018):

«Denne medleyen vil slå fast at sjukehusstrukturen i Finnmark, med lokalsykehus i Kirkenes og Hammerfest, må vidareførast. Hammerfest sjukehus skal utviklast som eit fullverdig akuttsjukehus. Likevel meiner denne medlemmen at det er grunn til å utgreie ein utviding av akuttilbodet i Alta, med etablering av fødeavdeling og sikring av lokal beredskap for akutte hendingar.»

Senterpartiet satte også fram følgende forslag i saken:

«Stortinget ber regjeringa utvide spesialisthelsetenestetilbodet i Alta med ein fødeavdeling og utgreie nødvendige akuttfunksjonar i tilknyting til dette. Det må leggast til grunn at det blir bygt nytt sjukehus i Hammerfest og at sjukehusa i Finnmark samarbeider i ein nettverksmodell for å gi heile befolkninga eit likeverdig helsetilbod av god kvalitet.»

Så er det selvfølgelig slik at en fødeavdeling i Alta innebærer at det blir færre fødsler i Hammerfest. Dette innebærer imidlertid IKKE at sykehuset i Hammerfest settes i spill. Senterpartiet har vært klinkende klare på at vi støtter både nytt sykehus i Hammerfest med fullverdig akuttfunksjon og et fødetilbud i Alta (med tilhørende akuttfunksjon). Er dette vanskelig å forstå?

Avveiningen mellom volum og nærhet er alltid krevende, men vårt hovedgrep for å holde kvaliteten oppe ved mindre sykehus er å sikre et tett samarbeid mellom sykehusene i en region, deriblant gjennom ambulering/hospitering av helsepersonell. Vi har etter hvert fått mye mer kunnskap og forskning om hva reiseavstand betyr for kvaliteten i fødetilbudet. Kvinners tilgang til fødeinstitusjoner er viktig og alle typer fødeinstitusjoner må kunne håndtere akutte komplikasjoner. Kvinner med ikke planlagte fødsler utenfor institusjon har tre ganger høyere risiko for at barnet dør under eller i løpet av første døgn etter fødselen. Førstegangsfødende har 50 prosent økt risiko for alvorlige komplikasjoner hvis de hadde reisevei på over en time til nærmeste fødeinstitusjon.

Denne kunnskapen mener vi Senterpartiet må føre til at vi tenker nytt om sentralisering av fødetilbudene våre. Mens andre partier hele tiden setter sykehus opp mot hverandre for å bidra til større sentralisering, er Senterpartiet grunntenkning motsatt. Vi mener at lokalbefolkningens behov skal definere hvordan tilbudene utbygges – og i tilfellet Vest-Finnmark tilsier det både et fullverdig sykehus i Hammerfest og oppbygging av et fødetilbud med tilhørende og nødvendige akuttfunksjoner i Alta. Det er dette som er det praktiske innholdet i vårt slagord «trygghet og beredskap» og «nær folk».

Det er mange som er uenig med Senterpartiet når vi vil bygge opp et tjenestetilbud nær folk i hele landet, og ta hensyn til at landet er vidstrakt (særlig i Nord-Norge) og at kommunikasjonsutfordringer og værforhold må påvirke hvordan dette tilbudet skrus sammen og lokaliseres.

Vi i Senterpartiet har ingen problemer med å akseptere at andre er uenig med oss, men et minimum av seriøsitet må man forvente i debatten. I kommentaren i Finnmark Dagblad hevdes det høylytt at vi i Sp er populister. Vårt arbeid i Stortinget med denne saken er bevis på det motsatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags