Klagen gjelder en forside i Finnmark Dagblad (FD) om utdanningssjefen i Finnmark fylkeskommune. Omtalen hadde sin bakgrunn i en pågående arbeidsrettssak mellom Alta videregående skole/Finnmark fylkeskommune og en ansatt. På forsiden stod det at den ansatte hadde blitt beskyldt for korrupsjon da han ansatte sønnen sin, men nå kunne avisen avsløre at utdanningssjefen har gjort det samme.

Klager er Finnmark fylkeskommune (FFK) ved utdanningssjefen. Det anføres at førstesiden er misvisende, feilaktig og setter klager i et negativt lys det ikke er dekning for i artikkelen. Det anføres brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.4. Klager mener Finnmark Dagblad har laget en forside som slår fast at det har skjedd korrupsjon i ansettelsen av hennes sønn. Det opplyses at ansettelsen handlet om en sommerjobb for 24 år siden. Det var kontorlederen ved den aktuelle skolen, der klager var rektor, som ansatte sønnen det første året. Det andre året hadde klager permisjon. Klager mener også avisen begår en alvorlig feil ved å sammenligne de to forholdene, og reagerer på at avisen mener dette er samme type forhold.

Finnmark Dagblad (FD) viser til den løpende dekningen av denne arbeidsrettssaken, og mener det er ubestridt at Finnmark fylkeskommune anklaget den ansatte for korrupsjon/økonomisk utroskap i forbindelse med arbeidsforholdet til sønnen. Da avisen ble kjent med at utdanningssjefen også hadde vært involvert i ansettelse av egen sønn, så mener avisen at dette var et paradoks som var vesentlig å omtale og som hadde offentlig interesse. Avisen mener det i høyeste grad er relevant å sammenligne de to forholdene, og anfører at avisen ikke tar stilling til hvorvidt dette er ulovlig eller ikke, kun at hun gjorde det samme som hun og FFK angrep og anmeldte den ansatte for. Avisen kan ikke se at titlene går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke medienes rett til å rette et kritisk søkelys på forhold mediene mener er av betydning. Videre vil utvalget også minne om medienes rett til å velge en vinkel, et ståsted å se en sak fra. Slik sett var Finnmark Dagblad i sin fulle rett til å omtale at klagers sønn for 24 år siden fikk sommerjobb ved den skolen klager ledet, og se dette i sammenheng med den pågående arbeidsrettssaken, som også gjaldt bruken av egen sønn i arbeid.

Klagen gjelder kun avisens forsideoppslag om saken, at dette går for langt og rammer klager på en unødig måte, jf. VVP punkt 4.4.  Spørsmålet blir om det er tilstrekkelig samsvar mellom forsidetitlene og det som fremkommer i artiklene, eller om forsiden påfører klager en unødig belastning og skadelig publisitet.

Etter utvalgets mening, er forsiden skarpt vinklet, og utvalget kan forstå at klager reagerer. Når det gjelder tittelen «korrupsjon», mener utvalget at det tydelig fremgår av forsiden at korrupsjonsanklagen er knyttet til den ansatte, og ikke til klager. Det påstås heller ikke at det har foregått korrupsjon, men at den ansatte ble beskyldt for dette. Utvalget er av den oppfatning at dette skillet er tydelig presentert, og at budskapet leseren sitter igjen med, er at også utdanningssjefen ansatte sin sønn.

Spørsmålet blir derfor om det er dekning for å hevde at klager ansatte egen sønn, og om dette «er det samme» som den ansatte ble beskyldt for.

I artikkelen inne i avisen blir påstanden nyansert/imøtegått. Klager uttaler at dette handlet om en sommerjobb for 24 år siden, og at det var kontorleder ved skolen som hadde ansvar for sommervikarene, og at det også var kontorleder som skrev under på arbeidskontrakten. Slik sett, kan tittelbruken sies å være noe upresis. På den annen side kan man si at man som rektor, og øverste leder ved en skole, må kunne stilles til ansvar for alle ansettelser, og at tittelen i et slikt lys er dekkende. Utvalget merker seg også at forsideomtalen av hva den ansatte ble beskyldt for, også kan sies å være noe upresis, da det fremgår av artikkelen at beskyldningen gjaldt oppføring av sønnen i doble vakter.

Imidlertid har utvalget mange ganger uttalt at det innen journalistikken skal være rom for forenklinger. Det kan vanskelig kreves at en tittel skal være dekkende for alt innhold i den påfølgende brødteksten. Likevel skal tittelbruken ikke gå på bekostning av hensynet til å gi et korrekt og dekkende bilde av hva saken dreier seg om.

Utvalget har kommet til at forsiden går for langt, og rammer klager unødig hardt sett i lys av sakens realiteter slik de fremkommer i artikkelen. Utvalget mener avisen skulle nyansert «har gjort det samme», og fått frem enkelte utfyllende fakta som kunne bidratt til et mer dekkende bilde.

Utvalget viser til punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Finnmark Dagblad har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 28. februar 2017

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Reidun Førde, Sylo Taraku, Nina Fjeldheim