1. november iverksatte H, Frp, V og KrF sin politiske kjepphest med liberalisering av drosjenæringa. Et politisk grep som vil gjære det vanskeligere å leve av å være drosjesjåfør, vanskeligere å sikre et drosjetilbud i hele landet hele uka og vil kunne gi mindre trygghet for passasjerene. Vi risikerer et samfunn der useriøse aktører undergraver lønns og arbeidsvilkår og der drosjetilbudet slik vi kjenner det i dag forsvinner.

I ei tid der Korona har gitt store utfordringer for dem som lever av å kjøre drosje innføres regjeringas nye lov der vi risikerer et lausarbeidersamfunn der hvem som helst tar betalt for å transportere folk, ikke syv dager i uka, men når det lønner seg mest. Det vil kunne ramme alle dagens seriøse drosjesjåfører, og undergrave drosjetilbudet i hele landet syv dager i uka, hele døgnet. Regjeringa og Frp viser ingen forståelse for hvor viktig drosjetilbudet er i hele landet, eller at drosjesjåførene skal kunne leve av jobben sin som andre, begge deler krevende allerede i dag.

Undergraver lønns og arbeidsvilkår, og passasjerenes trygghet!

Den nye loven opphever reguleringen av hvor mange drosjeløyver som kan tildeles i et fylke og kommune. Den fjerner kravet om at drosjer må være tilknyttet en drosjesentral og den stiller færre krav til den som ønsker å kjøre drosje. Alt dette vil undergrave alt som har gjort at vi som passasjerer har viss hvilket tilbud vi hadde, og gjort det mulig for folk å leve av å kjøre drosje.

Oppfordrer alle til kun å bruke dagens drosjesentraler!

En liten mulighet har fylkeskommunene fått til å begrense noe av skaden av den nye loven ved å innføre såkalt enerett til å drive drosje i kommuner der markedet ikke vil kunne gi et tilbud. Fylkestinget i Troms og Finnmark samt Viken, har vedtatt å innføre slik enerett, men det tar tid å få på plass. I mellomtiden kan mye skade skje sier fylkesordføreren.

Derfor oppfordrer vil alle drosjekunder til kun å benytte seg av drosjetilbud som gis av dagens drosjesentraler både til eneretten er på plass og til vi har fått en ny regjering etter neste års valg som kan få stanset liberaliseringen, sentraliseringen og innføringen av løsarbeidersamfunnet som den nye loven vil kunne gi.