Gå til sidens hovedinnhold

«Om en forsker, hans syn på TF og lokale interesser i Tanavassdraget»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Undertegnede har med stor interesse fulgt en fersk debatt på Facebook om laksefisket i Tanavassdraget, hvor dr. scient. forsker Morten Falkegård, NINA, har utfolda seg på en rekke ulike felter. Det gjelder både norsk og finsk rett, rettsstillinga i Tanavassdraget, fiskeregler og den europeiske menneskerettsdomstolen. I tillegg har han, noe han kanskje uttaler som leder av den biologiske overvåkningsgruppa, at lokale interessenter skal tie stille og ikke uttale seg om forskning. De bare tøver og skjønner ikke noe som helst, og i tillegg lurer de Stortinget. Jeg vil derfor stille Morten Falkegård noen spørsmål, som han gjerne kan eller bør diskutere med sine overordnede i NINA, og Klima og Miljødepartementet, som har det øverste ansvaret for forskningsgruppa for vassdraget

1. Påstand: De finske hytteeierne (gratisfiskerne) fører ikke til ekstra fisketrykk utover det vanlige. Spørsmål: Hvorfor feilinformerer Falkegård på en så grov måte?

2. Påstand: Juridisk er det presedens for den typen hytteeierkort. Spørsmål: Hva slags type presedens er det han omtaler her? Hvilket saksforhold har skapt presedensen, og hvordan er dette saksforholdet overførbart til at de finsk hytteeierne fisker gratis på norsk side av grenselinja fra og med 2017 – hvor tanadalbefolkningas fiskerett ble stadfesta allerede i 1775?

3a. Påstand: Finsk side og finsk rett definerer selv hvem som kan fiske (ingen er uenig i det). Spørsmål: Mener forskeren at finsk fiskerettslovgivning også gjelder norsk side av Tanavassdraget?

3b. Et tilleggsspørsmål til det foregående: Mener Falkegård at det er helt i orden at hytteeierne fra og med sesongen 2019 kunne videreselge kortene sine til den pris de måtte ønske, og dermed drive spekulasjon med fiskeretten på norsk side? Kan de som kjøper vanlige turistfiskekort videreselge kortene på samme måte?

4. Påstand: Det er ikke noe galt eller kontroversielt med kortordninga for hytteeierne. Spørsmål: Hva er den viktigste begrunnelsen for at vi bare må finne oss i den?

5. Påstand: Det er feil at rettssystemet i Finland og EU har slått fast at hytteeierne ikke har fiskerett (Saksopplysning- ikke EU-domstolen, men den europeiske menneskerettsdomstol). Spørsmål: Hvorfor forteller Falkegård ikke det som var realiteten i saka?

Den var følgende: En finsk hytteeier mente han hadde rett til å fiske i Tanaelva uten fiskekort. Han ble anmeldt og følgende skjedde:

Tingretten i Finland stadfesta at han skulle betale bot. En anke til lagmannsretten førte til samme resultat. Anken til Høyesterett ble avvist. Vedkommende satte sin lit til den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), som også fant at anken var ugrunna.

De som ønsker å lese mer om saka finner den her.

European Court of Human Rights, 2006. The European Court of Human Rights - Taivalaho v. Finland, Application no. 11401/03. [Online] Available at: http://echr.ketse.com/doc/11401.03-en-20061212/view/

6. Påstand: TF driver med tøv når man uttaler seg om forskning, og har kommet med famøse vedtak om hvordan TF skal være premissgiver for forskning.

Spørsmål: Mener Falkegård at dette er uttrykk for god forskningsetikk, og i tråd med NINAs standarder på dette feltet?

7. Påstand: I saka om de finske hytteeierne har TF skammelig feilinformert Stortinget.

Før spørsmålet stilles vises til Stortingets behandling av vår klage, og uttalelsen fra en enstemmig stortingskomité:

Jf. Innst. 419 S (2018–2019) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget. 11. juni 2019.

Komiteen viser til at det er åpenbart at en del forutsetninger for reforhandling av avtalen fra 2017, og norske parters aksept av den, nå er endret blant annet ved at man i Finland har gitt nye rettigheter til finske hytteeiere som gir dem økonomisk gevinst og involverer nye brukergrupper. På denne bakgrunn mener komiteen at det er viktig at statsråden tar initiativ overfor finske myndigheter for å ivareta norske interesser, påse at forutsetningene i avtalen ivaretas på en slik måte at ikke norske grunneiere blir skadelidende, og sørge for at målene om redusert fiskepress og forvaltning av fiskebestandene på en økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig måte ikke blir fraveket.

8. Spørsmål: Mener Falkegård at Stortingets konstatering av at spillereglene er blitt endra slik at de finske hytteeierne har fått utvida rettigheter, er et produkt av feilinformasjon fra TFs side? Eller er det egentlig Stortinget han kritiserer?

Kommentarer til denne saken