Vi er heldige som bor i en kommune der innbyggerne engasjerer seg i lokalpolitikken og bryr seg om vår felles utvikling. Allerede har partiene blitt stilt meget viktige og gode spørsmål der vi oppfordres til å legge til side våre uenigheter og heller redegjøre for hva vi mener er viktig og nødvendig for kommunen.

Spørsmålene tar utgangspunkt i både nåtid, men også hva som er viktig for våre barn og kommende generasjoner. Vi bes å redegjøre for vårt syn på arbeidsplasser i lokalmiljøet og hvilke ressurser vi ser at vi har. Jeg syns dette er konstruktive spørsmål som fortjener konkrete eksempler og svar.

Det er veldig sårbart for en kommune å være altfor avhengig av offentlige arbeidsplasser, sånn som Vadsø kommune har vært over lang tid. Offentlige arbeidsplasser er trygge, helt til de ikke er der lenger. Behovene endres, mange tjenester automatiseres og det fattes politiske beslutninger der arbeidsplasser flyttes fra et sted til annet.

Det er en utvikling som vi har vært kjent med lenge i Vadsø kommune. Men vi trenger ikke å være så sårbare! Offentlige arbeidsplasser vil fortsatt være viktige for Vadsø kommune i fremtiden, men vi har mange bein å stå på, om vi vil. Men da må vi tenke nytt, vi må tenke sirkulært og vi må tenke bærekraftig.

Det fins mange gode grunner til å bo i Vadsø og Øst-Finnmark. Den høye livskvaliteten er tett knyttet til våre omgivelser, med en unik natur som få andre har luksusen å oppleve til hverdags. Men utsikter over en stille Varangerfjord eller å bade i nordlys, skaffer ikke alene mat på bordet og lys i husan. Vi trenger arbeid og sysselsetting, og oftest trenger vi en form for utdanning som kvalifiserer oss til jobbene. Vår økonomiske politikk baseres seg på at vi lever i tråd med sunne økologiske prinsipper. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Når vi skal tenke på å skape arbeidsmuligheter i lokalsamfunnet, jobber vi for at de er i tråd med de prinsippene. De må være bra for både mennesker og miljø, og de må ikke være i veien for hva våre barn skal kunne leve av i fremtiden.

Derfor syns vi ideen og visjonen om etableringen av en grønn, sirkulær industripark på Vadsøya er spennende og riktig vei å gå. Sandmo AS starter å bane veien og setter en kurs som norsk industri er nødt styre etter, om som vi er helt sikre på at den også vil gjøre. Mineralnæringen i Norge må bli utslippsfri og sirkulær, med minst mulig ressurser og avfall på avveie. Men den sirkulære modellen til industriparken handler om mye mer enn kvartsittutvinning. Synergiene vil gjøre Vadsø til et høyaktuelt sted for fylket å satse på hydrogenproduksjon. Gjennom bærekraftig oppdrett av tang og tare kan vi fange opp mye av CO₂-utslippene, og restproduktene fra et landbasert oppdrettsanlegg vil også fanges opp. Vi kan bli kommunen som viser resten av landet at lakseoppdrett kan være utslippsfri, med null rømninger og null ressurser på avveie, samtidig som det er økonomisk gangbart. Restenergien fra industrien vil kunne komme hele kommunen til gode. Vi vil gi norske forskningsinstitusjoner en god grunn til å etablere seg i Vadsø, og vi kan selve gjennom vårt eget studiesenter gi et tilbud til innbyggerne som møter vårt lokale kompetansebehov. Vi blir både et attraktivt arbeidsmarked for dagens arbeidstakere, men skaper også muligheter for våre egne barn og unge til å vende seg til i fremtiden. Ringvirkningene vil være mange, også for servicekjeden og nye næringer som gjensidig vil styrke hverandre. Dette er styrken i sirkulær tenkning.

Og la oss ikke undervurdere hvor viktig det er med lokale eiere. Hvem bryr seg like mye om lokalsamfunnet som våre egne innbyggere? Og mulighetene for påvirkning og innflytelse for kommunens beste er markant større når eierne er lokale.

Det bør også være kjent for de fleste at kystflåten skaper langt større verdier for lokalsamfunnene en havsflåten. Vadsøs egen kystflåte skaper allerede verdier for mange titalls millioner kroner hvert år. Verdier som i hovedsak kommer Vadsøsamfunnet til gode, men som også har positive ringvirkninger for hele regionen. Jeg er overbevist om at denne verdiskapingen kan øke dersom kommunen samarbeider om å legge til rette for det, gjennom for eksempel bedre infrastruktur og leveringsmuligheter. Privatiseringen av fiskekvoter er en av årsakene til at unge voksne må ut med atskillige millioner bare for å etablere seg, og kommunen kan og bør stimulere til at det blir lettere og rimeligere. Skal vi bruke investeringsfondet til noe fornuftig bør vi utforske ideen med å opprette en kommunal kvotebank.

MDG Vadsø har satt seg et håret mål: vi vil etablere kommunen som Norges sirkulære industrihovedstad! Det vil alltid være noen som tenker at slike mål er urealistiske og er å le av. Men da har man ikke satt seg godt nok inn i mulighetsrommet. Ikke heller kjenner man Vadsø så godt heller! Vi er en kommune med innbyggere som alltid har vist stor pågangsmot og enorm evne til å tenke innovativt. Var det alle, som i startfasen, så for seg at Hinas skulle bli til hovedsenter for Sykehusinnkjøp? Det er pågangsmotet og innovasjonstenkningen til Jon Oldernes som førte til at Byggtorget vokst seg til et sterkt konsern og byggevarekjede, som startet i Vadsø. Dette er bare to av mange gode eksempler på hvordan innbyggerne fra hele kommunen viser at vi er like kompetente som noen annen, og gjør Vadsø kommune relevant og konkurransedyktige i det norske arbeidsmarkedet. Vi kan få mye til her i kommunen. Men da må vi også i større grad rette blikket fremover, og se på hverandre som lagspillere og ikke motstandere. Det er bare å se på kulturlivet i kommunen, som er blant Norges beste, som et lysende eksempel på hva vi kan få til når vi alle er på lag og samarbeider!