(Finnmark Dagblad)

I dag må de ansatte ved Mineralutvikling AS kjøre kjerreveien 14 kilometer fra Gievdneguoika sørvestover til Gaskabeaivarri og Naranas. På veien er det ikke mulig å bruke personbil eller lastebil, og bare traktorer og terrengbiler ferdes der i dag.

- Dagens veiforbindelse utgjør en belastning for bedriften økonomisk i tillegg til at den er til sjenanse for de ansatte. Vi har regnet ut at det koster omtrent en millioner kroner i året for oss å bruke dagens veiforbindelse, sier styreformann i Mineralutvikling AS og leder for Naranas veilag Øystein Jørgensen.

Tidligere denne uken var representanter fra kommunen, bedriftene som er involvert, fylkeskommunen, Sametinget og reindrifta på befaring i området. Målet er å skaffe penger til en ny vei.

Jørgensen sier Mineralutvikling i dag driver med tap, mye på grunn av den dårlige veiforbindelsen. Selskapet vil derfor legge ned driften hvis det ikke blir gjort noe.

- Vi har fått Miljøverndepartementets godkjennelse til å bygge en vei som bare vil gå fire kilometer fra Riksvei 93 ved Heammonjávvi og opp Gardejohkka til Naranas. Av de fire kilometerne vil to følge eksisterende anleggsvei, sier Jørgensen.

Denne veien vil krysse Kautokeinoelva med en bro på omtrent 120 meter. Broen vil bli lagt over en holme i elven. Det er i planen for dette alternativet satt som vilkår at eksisterende anleggsvei skal nedlegges og tilsåes.

Den nye veien vil koste 17,4 millioner kroner, men Mineralutvikling AS og Fuxite AS, et annet selskap som ønsker å drive i Naranas, har kun skaffet en millioner kroner sammen med kommunen.

- Vi er avhengig av penger fra det offentlige for å få gjennomført prosjektet. Vi har prøvd å få finansiert veien gjennom banken uten å lykkes, sier Jørgensen.

Prosessen med å få penger til prosjektet har vært lang, og det er nå tre år siden jobben med å skaffe ny vei til Naranas begynte. Nå ser Jørgensen muligheten til å få dekket prosjektet med 25 prosent banklån mens resten av pengene kommer fra det offentlige.

I dag har Mineralutvikling 15 ansatte i sesongen som varer fra 1. mai til 1. november. Etter noen års drift med ny vei, vil selskapet også videreforedle den grønne og hvite granittsteinen.

- Etterspørselen på steinen er enorm, og vi har aldri hatt problemer med å selge den. I Kautokeino håper vi å foredle på flere måter, sier styrelederen i Mineralutvikling AS.

Foredlingen går ut på at man enten spalter steinen, knuser den til singel eller lager benkeplater til bruk på kjøkken. Spalting går ut på at man knekker steinen i skiver, mens singelen brukes mye i hageanlegg og parker. Store deler av salget går til Tyskland og Benelux-landene.