(Finnmarken)

Venstre og KrF mener regjeringen må stanse den ulovlige forsøksordningen med snøskuterkjøring, men Senterpartiet sikrer Høyre og Frp et alternativt flertall.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen og Senterpartiet ikke vil stanse forsøket til tross for Sivilombudsmannens krystallklare uttalelse om at det er lovstridig, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Forsøksordningen gjør det opp til kommunene å tillate kjøring med snøskutere og terrengkjøretøy, innenfor bestemte regler. Nå blir dette etter alt å dømme en permanent lov.

Bare SV og Miljøpartiet De Grønne gikk imot da Stortingets energi- og miljøkomité avga innstilling om saken tirsdag.

De øvrige partiene på Stortinget – inkludert Venstre og KrF – ber regjeringen legge fram et lovforslag som sikrer lokal forvaltning innenfor tydelige, nasjonale retningslinjer.

Men hva slags retningslinjer som bør legges til grunn, er det uenighet om. Høyre og Frp har sammen med Senterpartiet flertall for å begrense forbudet til verneområder og nasjonale villreinområder.

Ap, KrF, Venstre, SV og MDG ønsker å gå lenger og i tillegg unnta «viktige friluftsområder» og områder som er «særlig viktige» for dyreliv og naturmangfold.

Formuleringene er ulike også når det gjelder hensynet til omgivelsene. Stortingsflertallet som Senterpartiet sikrer regjeringspartiene, poengterer at det må tas hensyn til støy, ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder samt kulturminner og kulturmiljø. Mindretallet går lenger og slår fast at løypene ikke skal være til sjenanse for hytteliv, fastboende og annet friluftsliv.

– Det er ingen grunn til å tillate mer motorferdsel i utmark. Ønsker regjeringen en mer smidig lokal forvaltning, må den stoppe forsøket nå og legge fram en sak for Stortinget, sier Elvestuen.

– Stoler på kommunene

I forrige uke fant Sivilombudsmannen at regjeringens utvidede forsøksordning for motorferdsel i utmark ikke er i tråd med forsøksloven. At ordningen omfatter 108 kommuner gjør at omfanget er for stort, mener Sivilombudsmannen.

Mens de øvrige partiene mener denne innvendingen gjør at scooterforsøket snarest bør stanses av regjeringen, finner Senterpartiet igjen sammen med Høyre og Frp.

– Å avslutte forsøksordningen nå vil skape en uklar rettstilstand. Regjeringen bør i stedet sørge for at en permanent lov kommer på plass så snart som mulig, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Som i tiggersaken er det Senterpartiet som sikrer regjeringen flertall i en omstridt sak. Det lever Arnstad meget godt med.

– Vi har programfestet denne saken og gikk til valg på å la det lokale selvstyret avgjøre motorferdsel i utmark. Dessuten er det nå et bredt flertall som slutter opp om dette prinsippet, sier hun til NTB.

– Før sommeren

Arnstad forutsetter nå at regjeringen kommer til Stortinget med et lovforslag så snart som mulig. Aller helst bør det sendes på høring før sommeren, mener hun.

– Jeg er trygg på at kommunene fullt ut er i stand til å forvalte dette på en ansvarlig måte. Det blir ikke noe frislipp med motordur overalt i norsk natur, sier Sp-toppen.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har ennå ikke sagt noe om hvordan regjeringen vil følge opp avgjørelsen fra Sivilombudsmannen. Hun ville ikke kommentere saken overfor NTB tirsdag. Hva som skjer med forsøksordningen og når et eventuelt lovforslag vil bli fremmet, er følgelig usikkert. (ANB-NTB)