(Finnmarken)

Mellomriksveien fra Sør-Varanger inn til Finland vil ikke bli prioritert av staten.

Dermed ser det mørkt ut for en eventuell mellomriksvei mellom Nyrud i Sør-Varanger og Nellim i Finland.

– Fylkeskommunen som må prioritere

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa framholder at den eksisterende veien over Neiden og inn i Finland tilfredsstiller transportbehovet for Sør-Varanger kommune, og at det er fylkeskommunen som nå må ta stilling til en eventuell videreprioritering av veien.

Det skriver hun i et brev til «Referansegruppa for prosjekt veiforbindelse Norge–Finland over Pasvik», som inkluderer Sør-Varanger kommune.

Forundret ordfører

Brevet forundrer ordføreren i Sør-Varanger kommune, Linda Beate Randal (Ap):

– Vi føler oss jo litt som en kasteball mellom de ulike etatene her. Først fikk vi vite at prosjektet var forsinket fordi veien skulle konsekvensutredes av Statens vegvesen, og at man manglet penger til dette. Nå sier Samferdselsdepartementet at en eventuell fortsettelse vil kreve konsekvensutredningen og reguleringsplan.

Ordføreren har bedt om et snarlig møte med Samferdselsdepartementet for å få klargjort situasjonen.

– Det er en uoversiktlig situasjon, på mange måte, en ting er for eksempel at fordi veien vil gå såpass nære Russland, krever kreves det at Russland må bli hørt i saken, noe som er mer komplisert enn om saken holdes mellom Norge og Finland. Vi er usikre på hvordan vi skal forholde oss til alt dette, og mener vel at ingen etater har gitt oss skikkelig svar.

Evighetsprosjekt

Mellomriksveien mellom Nyrud i Sør-Varanger og Nellim i Finland har vært diskutert og utredet mange ganger siden ideen først ble lansert på 1930-tallet.

Statens vegvesen satte i gang med konsekvensutredning av veiutbyggingen i 2006, men denne har ikke blitt ferdigstilt.

Vivi Matvig fra Samferdselsdepartementet sier at en del av problemet er at utbyggingen vil kreve omlegging av veinettet slik at bjørnereservatet i Øvre Pasvik nasjonalpark blir berørt.

I forbindelse med konsekvensutredningen fra 2006 har Norsk Institutt for naturforskning uttalt at: «Tiltaket vil ha meget stor negativ konsekvens på det samlede naturmiljøet».

– Mange hvis

Matvig mener likevel at det er en mulighet for at veien kan bygges, men at ansvaret nå hviler på fylkeskommunens skuldre, ettersom veien ble omklassifisert til fylkesvei i januar i år.

Men hun tror nok at veien videre er preget av at mange ukjente variabler må falle på plass før veien eventuelt kan bygges.

– Det er mye hvis, hvis, hvis nå, sier hun.