(Finnmark Dagblad)

Det er ved gjennomgang av de fem tvangsprotokoller som er skrevet ved Bergstien ungdomshjem i Vadsø de siste seks måneder, at Fylkesmannen i Finnmark har avdekket at det såkalte «tenkerommet» i noen situasjoner er brukt som et ledd i håndtering av nødsituasjoner med tvang inne i bildet. Ungdommer har under tvang blitt låst inne på dette rommet, helt alene.

Seksjonsleder ved Sosialseksjonen hos Fylkesmannen i Finnmark, Liv Tove Elvenes, bekrefter dette. Hun sier til Finnmark Dagblad at det er alvorlig, når det oppdages slike brudd på regelverket om bruk av tvang.

Fylkesmannen påpeker i sin rapport til institusjonen at isolasjon ikke kan brukes som tiltak i barneverninstitusjon. Unntak fra denne regelen gjelder bare dersom det oppstår en ren nødsituasjon. Et personale skal være tilstede i rommet eller i naborommet med ulåst dør til isolatet, og rommet skal ha vindu og ha minst 8 kvadratmeter gulvflate.

Fylkesmannen i Finnmark er kjent med at en del institusjoner benytter seg av såkalt «skjerming» eller «utlufting» i forbindelse med utageringen på institusjon.

- Slike tiltak er forbudt dersom skjermingen eller utluftingen innebærer innelåsing i enerom eller lignende tvangstiltak. Det er innholdet i tiltaket som er avgjørende og ikke hva institusjonen omtaler den som, poengteres det fra Fylkesmannens side.

Fra kontrollmyndigheten har man forståelse for at det faglig sett kan det være ønskelig å bruke eget rom, «tenkerom», for å bryte en uheldig atferd. Dersom det ikke er nødvendig med fysisk maktbruk for å få den unge inn på rommet, vil dette være lovlig.

- Vi har fått tilbakemelding fra Bergstien ungdomshjem om at de tar vår rapport til etterretning. Vi har også fått tilbakemelding om at praksisen med innelåsing på «tenkerommet» vil opphøre, opplyser seksjonsleder Liv Tove Elvenes.

Finnmark Dagblad var i går i kontakt med Bergstien ungdomshjem. Der ble det opplyst at kun tiltaksleder Anette Wolden kan gi kommentar i sakens anledning, men at hun først er tilgjengelig om én uke.