Truet med å skyte hunder

21 dager betinget fengsel ble dommen for reingjeteren. Illustrasjonsfoto: Nordlys

21 dager betinget fengsel ble dommen for reingjeteren. Illustrasjonsfoto: Nordlys

Artikkelen er over 5 år gammel

Reingjeter: «Dersom dere ikke forsvinner herfra innen en halv time, skyter jeg hundene deres», - Ikke nødverge, fastslår retten.

DEL

KAMPANJE: iFinnmark+ i ut året for kun 10,-

14. mai i fjor skal en reingjeter ha ropt dette til et samboerpar fra Alta, som var på fjelltur og innenfor kommunegrensa til Kvalsund kommune da episoden skjedde.

Framgår det av en fersk dom fra Hammerfest tingrett. Reingjeterens forsvarer, advokat Hjallis Bakke, la ned påstand om at tiltalte måtte frifinnes. Reingjeteren hevdet i retten at han fremmet trusselen i nødverge.

Hundeeieren fortalte i retten at han før turen hadde vært i kontakt med Reindriftsforvaltningen for å avklare hvor de kunne ferdes i fjellet, nettopp fordi man visste at det var tid for reinkalving. Her skal paret ha fått følgende råd: «Dere kan ferdes i fjellet, men må vise aktsomhet, herunder alltid ha hunder i bånd, og utvise god folkeskikk. Dersom dere treffer reingjetere kan dere spørre om hvor reinen befinner seg».

Overnattet i telt/lavvo

Overnattet i telt/lavvo Samboerparet fra Alta pakket og dro av gårde på skitur med fire hunder og pulk. Underveis kom de i snakk med en mann på snøskuter, som anbefalte paret å ta en annen rute, enn de opprinnelig hadde planlagt.

En omvei på ca. en mil, går det fram av domspapirene. Da de seinere fikk se en rein i en avstand av ca. 1 - 1,5 kilometer, stanset de ogs satte opp telt/lavvo. Paret overnattet, mens hundene skal ha vært festet med kjetting. Om morgenen våknet de av en snøskuter. Det var domfelte, en reingjeter, som kom til leirplassen.

Han hadde sett lavvoen fra en fjelltopp like ved og var oppbrakt over at de hadde slått seg til i det han betegnet som «midt i reinflokken», og åpnet med å si «Ka i h ... gjør dokk her», ifølge dommen.

Han skal etter hvert også ha sagt at: «Dere får ha dere ut av flokken innen en halv time, ellers skyter jeg hundene og dere kan dra dem herfra».

– Fremmet i nødverge

Hundeeieren fortalte at han og samboeren pakket sakene sine det raskeste de kunne, og at de var svært redd for at gjeteren skulle gjøre alvor av sine trusler, om de ikke rakk å dra fra stedet innen halvtimesfristen han ga dem.

Reingjeteren bekreftet i retten at han hadde framsatt trusselen om å skyte hundene, og opplyste at han ble sint fordi lavvo og hunder var midt i reinflokken, og at dette kunne utløse en katastrofe ved at reinen ble skremt.

Blant annet fryktet han at simlene kunne etterlate nyfødte kalver alene, eller at simle som ennå ikke hadde kalvet, skulle kaste kalven.

Han mente også at han fritt kunne skyte hundene, og at det var ulovlig å ferdes i området i reinens kalvingstid, og hevdet at han fremmet trusselen om å skyte hundene i nødverge.

– Hadde lovlig adgang

Retten finner det utvilsomt at det var rein i området, men kan likevel ikke legge til grunn at samboerparet hadde slått opp lavvo midt i reinflokken, slik reingjeteren hevder.

Retten legger likevel til grunn at reinen generelt er svekket etter en lang vinter med lite tilgang på mat, og at simlene som bærer kalv eller nylig har kalvet, er særlig sårbare. Det er heller ikke tvilsomt at det kan få fatale følger for kalven om en simle blir skremt.

Videre pekes det på friluftslovens § 2, som regulerer adgangen til ferdsel i utmark, og som sier at enhver kan ferdes fritt til fots hele året, forutsatt at det utvises nødvendig varsomhet.

– Miljøverndepartementet har fastslått at ferdselsretten også gjelder hundespann, påpeker Hammerfest tingrett, og legger til at etter det retten kjenner til, så foreligger det ikke noe kommunevedtak som innskrenker denne retten i dette området.

– Det legges derfor til grunn at fornærmede hadde lovlig adgang til å ferdes i området, fastslår Hammerfest tingrett i dommen.

– Egnet til alvorlig frykt

Det blir også pekt på reindriftslovens, som fastsetter en plikt til å vise hensyn og opptre med varsomhet for å unngå at reinen uroes unødig. Og at dette er en særlig aktsomhetsplikt blant annet i reinens kalvingstid, samt sikring av hund. Retten legger til grunn at fornærmede utviste slik aktsomhet som loven krever da de straks stanset, og slo leir etter å ha sett en rein på ca. 1-1,5 kilometers avstand. Det blir også pekt på at hundene var bundet med kjetting.

– Reineiers adgang til å gripe inn overfor hund, gjelder når hunden jager eller angriper reinen. I slike tilfeller kan reineier gjøre det inngrep mot hunden som er nødvendig for å avverge skaden, forutsatt at inngrepet er nødvendig og ikke ut over det forsvarlige, skriver retten i dommen.

Hammerfest tingrett mener derimot at dersom reingjeteren hadde skutt hundene, kunne han blitt dømt for skadeverk, hvor straffen er bøter eller fengsel inntil ett år. Og at han derved har truet samboerparet med en straffbar handling som kunne medført fengsel i mer enn seks måneder, og er av den oppfatning at trusselen var egnet til å skape alvorlig frykt.

– Rettens vurdering er at det ikke var fare for at de fornærmede ville forbrutt seg mot hundelovens bestemmelser. De lå i ro, holdt hundene forsvarlig sikret ved kjetting, og hundene var rolige. Det forelå ikke noe rettsstridig-ulovlig-angrep i nødvergebestemmelsens forstand, slår tingretten fast, og kom fram at det ikke finnes grunnlag for frifinnelse.

Domfelt for trusler

Reingjeteren ble derfor domfelt for å ha framsatt trusler om å skyte de fire hundene. Aktor la ned påstand om fengsel i 25 dager, men retten kom fram til at riktig reaksjon er betinget fengsel i 21 dager, med en prøvetid på to år.

– Ved vurdering av straffens lengde vektlegges at trusselen er framsatt overfor mennesker som var alene, langt inne på vidda og uten mulighet til å tilkalle hjelp, skriver retten i dommen. I tillegg ble reingjeteren idømt saksomkostninger med 3.000 kroner. Dommen var enstemmig.

Artikkeltags