Statsbudsjettet: Dette får Finnmark

STATSBUDSJETTET: Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei fra Finansdepartementet til Stortinget torsdag. Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget.

STATSBUDSJETTET: Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei fra Finansdepartementet til Stortinget torsdag. Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Forslaget til statsbudsjett for 2017 ble offentliggjort klokken 10.00.

DEL

Dette får Finnmark i neste års statsbudsjett:

Utdanning

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har studiested i Alta. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UiT med 1,6 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

Les alt om statsbudsjettet for 2017 her

Kultur og idrett

Museum
Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 2,5 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til fellesmagasin for Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark ved museets lokaler i Hammerfest. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 2 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir til sammen 4,5 millioner kroner.

Arctic Race of Norway
Regjeringen foreslår å gi 15,4 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway i 2017. Rittet ble i 2016 arrangert for fjerde gang. I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet, og bevilgningen blir håndtert av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.

Vei og samferdsel

E6 Tana bru
Regjeringen foreslår at det settes av 260 millioner kroner i statlige midler til utbygging av Tana bru i Tana kommune. Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilgrensende veinett inkl. gang- og sykkelveier. Anleggsarbeidene startes i oktober 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt i 2018.

E6 Storsandnes-Langnesbukt i Alta
Regjeringen foreslår at det settes av 240 millioner kroner i statlige midler til utbygging av Storsandnes-Langnesbukt i Alta kommune. Dette er siste etappe av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Den nye veien korter inn E6 med om lag 4 km. Anleggsarbeidene startet i desember 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2017.

E6 Halselv-Møllnes i Alta
Regjeringen foreslår at det settes av 88,7 millioner kroner i statlige midler til utbygging av Halselv-Møllnes i Alta kommune. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Den nye veien vil korte inn E6 med om lag 2 km. Anleggsarbeidene startet i desember 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2016 (tidligere forutsatt ferdig i oktober 2016). Midlene i 2017 går til restarbeider inkluderer etablering av rasteplass og tiltak på eksisterende E6.

E105
Regjeringen foreslår at det settes av 135 millioner kroner i statlige midler til utbygging av E105 Elvenes-Hesseng i Sør-Varanger kommune. Prosjektet omfatter utbedring av vei samt en bru over Pasvikelva og en omlegging av eksisterende vei forbi Elvenes sentrum. Anleggsarbeidene startet i august 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2017.

E69
Forberedende arbeid på skredsikringsprosjektet E69 Skarvbergtunellen med sikte på anleggsstart i 2018.

Tiltak på riksvei 93 og riksvei 94
- Bygging av gang- og sykkelveg samt trafikksikkerhetstiltak på riksvei 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta i Alta kommune – har fått midler til anleggsstart i 2016, men er forsinket på grunn av problemer med kvikkleire. Forventet anbudsutlysing i månedsskiftet oktober-november 2016.
- Videreføre utbedringen av riksvei 94 på strekningen Skaidi – Hammerfest i Kvalsund og Hammerfest kommuner.
- Videreføre byggingen av gang- og sykkelvei på riksvei 94 ved Skaidi i Kvalsund kommune.

Kjøp av innenlandske flyruter 
Samferdselsdepartementet inngår i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Finnmark for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022:
- Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.
- Hasvik – Tromsø v.v. og Hasvik – Hammerfest v.v.
- Lakselv – Tromsø v.v.

Fiskeri og havner

Fiskerihavner
I alt er 90 millioner kroner er foreslått til tiltak i to fiskerihavner i Finnmark:
- Mehamn fiskerihavn, Gamvik kommune, oppstart i 2017
- Båtsfjord fiskerihavn, Båtsfjord kommune, videreføres i 2017

Farleder
Regjeringen har foreslått 88,5 millioner kroner til tiltak på kystområdet for å kompensere for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene. Tiltakene skal bidra til å redusere transportkostnader for næringsvirksomhet som bruker skip. Hele bevilgningen på posten vil nyttes til å bedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen i Tana kommune. Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping ned til -9 meter. Kostnadsrammen er totalt på 124 millioner kroner.

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg 
Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 16,5 millioner kroner til havner i Finnmark.

Fiskeridirektoratet
Regjeringen foreslår å styrke Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5 millioner kroner i 2017. Det økte behovet skyldes nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Det foreslås også en tilsvarende styrking av Mattilsynets tilsynsaktivitet mot havbruksnæringen.

Tilskudd for sysselsetting av sjøfolk
Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 180 sjøfolk i Finnmark omfattet av tilskuddsordningen.

Tanavassdraget
Regjeringen foreslår å sette av to millioner kroner til overvåking av laksebestandene i Tanavassdraget.

Forsvar

Grensevakten i Sør-Varanger
Regjeringen foreslår å styrke Grensevakten i Sør-Varanger med et jegerkompani. Etableringen av jegerkompaniet vil starte i 2017. Det foreslås å bevilge 32 millioner kroner til formålet.

Halkavarre i Porsanger og Høybuktmoen i Sør-Varanger
Regjeringen foreslår å bruke om lag fem millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Finnmark i 2017. Midlene er planlagt benyttet til å videreføre prosjektene for å få fastlagt rammebetingelsene knyttet til skytefeltene på Halkavarre og Høybuktmoen.

Kvenvikmoen i Alta
Kvenvikmoen skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2017. Det er forslått å bruke 36 millioner på tiltaket i 2017.

Bredbånd

Tilskudd til bredbåndsutbygging 
Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.

Næring

Støtte til forskning og innovasjon
Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Finnmark kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.

Olje- og gassindustrien

Kartlegging i Barentshavet nord
Regjeringen foreslår å bevilge 57 millioner kroner til kartlegging, seismikk­undersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet i 2017. Utgiftene omfatter geologisk kartlegging i nordområdene, herunder innsamling av seismikk i Barentshavet nord med fokus på sentrale og vestlige deler.

Øvrig

Flom- og skred
Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav 310 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Finnmark vil bli prioritert i 2017, herunder sikring mot kvikkleireskred i Alta kommune.

Regional utvikling
Finnmark fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 61 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Finnmark deltar, og en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner).

Omstilling
I tillegg foreslås det 20 millioner kroner i statlig tilskudd til omstilling i Sør-Varanger kommune, som følge av konkurs i Sydvaranger Gruve.

Artikkeltags