(Finnmarken) Stortingsrepresentant for Høyre ble presentert for mulighetene for omlasting ved Reinøya og en fremtidig LNG-terminal, i likhet med Statoils på Melkøya, på Skogerøya.Plan-og utviklingssjef Håvard Lund sier til Finnmarken at en av flere vurderte lokaliteter i Sør-Varanger har kommet fram til at området fra Svenskesteinene til østligste punkt på Skogerøya er best egnet.– Vi har vurdert dette ut fra egnethet, konsekvenser for reindrift og miljømessige anliggende. Det dreier seg her om et område på fire kvadratkilometer av totalt 132 på øya, sier han. Dersom Statoil bestemmer seg for å bygge en LNG-terminal på Skogerøya vil dette føre til at en er nødt til å etablere en fastlandsforbindelse til Skogerøya.– Ut fra geografiske forhold vil bru eller tunnel i Korsfjorden like vest for Høybuktmoen være aktuelt. Derfra til Svenskesteinene må en også bygge en veg, forklarer han.Lund mener Sør-Varangers økonomiske situasjon tilsier at kommunen neppe har råd til å si nei til olje-og gassterminal. – Oljeomlasting og ikke minst en LNG-terminal, dersom forekomstene av olje og gass i Barentshavet er så store som vi håper, vil bety sikre arbeidsplasser og gode inntekter for kommunen, sier han.Sør-Varanger Høyre støtter disse planene, og stortingsrepresentant Raymond Robertsen likte det han så og hørte.– Dersom det blir gjort finn som antydet vil det for vår del være viktig at vi får etablert en LNG-terminal i Norge. Og slik jeg ser det vil Skogerøya kunne være et utmerket sted å plassere en slik base. Ordfører Tone Hatle er glad for at Robertsen var med på turen og ga sin tilslutning.– Det er viktig at Sør-Varanger kommune er på offensiven, og ikke minst utreder mulighetene for en LNG-terminal på et egnet sted.Robertsen så forøvrig ingen betenkeligheter med å la den enkeltbunnede Bergesen-tankeren være omlastingsbase ved Reinøya.– Vi må her stole på at myndighetene gjør jobben sin og sier nei til et prosjekt de ikke synes er trygt. MVL-representant Helge Stærk, som også leder havnestyret, er imidlertid mer avventende.– Det vil her også være et viktig verdivalg vi må ta stilling til, og jeg er opptatt av at de negative miljømessige konsekvensene blir minst mulig.I tilfelle det blir aktuelt med en oljeomlasting ønsker han å knytte denne opp mot områdene på en mulig LNG-terminal på Skogerøya. – Da slipper vi i tilfelle å ofre indre Bøkfjorden for omlasting.Dette mener imidlertid Håvard Lund er umulig.– Det er rett og slett for dypt utenfor Skogerøya til at vi kan laste om olje der. Områdene i Bøkfjorden er svært populære friluftsområder, og er viktige biotoper. Derfor er det ventelig at mange vil protestere mot å avse disse områdene til olje-og gassvirksomhet.– Mener plan-og utviklingssjef en at Sør-Varanger har råd til å desimere store fjordområder som trivselsområde for svært mange?– Jeg er av den mening at vi er nødt til å få i gang aktivitet i kommunen. Skjer det ikke noe dramatisk innen rimelig nær framtid er det vel snarere et spørsmål om det blir folk igjen i kommunen til å si verken ja eller nei .