(Finnmark Dagblad)

- Vi har gått bort fra begrepet kyst- og kystnære områder. Nå fastholder vi samenes rettigheter i forvaltningen av land- og havområder, sier han.

Deklarasjonen som ble vedtatt på den 18. Samekonferanse som ble avsluttet i Honningsvåg lørdag, er et omfattende dokument. Og deklarasjonen får altså sitt navn etter stedet der konferansen ble avholdt.

- Honningsvåg-deklarasjonen vil nå danne grunnlag for rådets arbeid de neste fire årene, sier Pedersen.

Samisk samtykke

I deklarasjonen blir det fastslått at samene som ett urfolk i Finland, Norge, Russland og Sverige, har umistelige historiske rettigheter til egne land og havområder og naturressurser.

- Det er grunnlagt på bruk gjennom uminnelige tider. Inngrep i disse områdene forutsetter samisk samtykke, sies det.

Russland med

Arbeidet med en nordisk samekonvensjon blir sett på som et viktig skritt i retning av å redusere landegrensenes negative konsekvenser for det samiske samfunnet. Konvensjonen vil også være et viktig bidrag i forhold til anerkjennelse av samenes grunnleggende rettigheter uavhengig av landegrensene.

- I den forbindelse understreker vi også viktigheten av at Finland, Norge og Sverige jobber for å få Russland innlemmet i arbeidet med en samekonvensjon. Det vil sikre at hele det samiske folket får et rettslig vern gjennom en slik konvensjon, sier Geir Tommy Pedersen.

Urfolksregion i EU

Et punkt i Honningsvåg-deklarasjonen går også på at det må opprettes en egen urfolksregion. Dette for å sikre et effektivt vern av samiske rettigheter og interesser i de fire landene og innenfor Den europeiske union. EU og de enkelte medlemsstater skal forplikte seg til å sikre samefolkets rettigheter i samsvar med unionens konstitusjon.

Marine ressurser i Finnmarksloven

I tilegg til å fastslå samenes rettigheter til land- og havområder og naturressurser i deklarasjonen, ble det på konferansen også vedtatt en egen resolusjon om marine ressurser. Her beklager de at rettighetene til de marine ressursene og sjøarealene er utelatt i den norske regjerings forslag til Finnmarkslov. De framholder at dette betyr at man omgår ILO-konvensjonens bestemmelse på dette området.

- ILO-konvensjon nummer 169 omfatter i tillegg til landområder, også de marine ressurser og sjøarealer i samiske områder. Konvensjonen fastsetter at begrepet «landområder» skal omfatte begrepet «territorier» noe som dekker totalmiljøet de områdene urfolk lever i. På bakgrunn av dette krever derfor den 18. Samekonferansen primært at samenes rettigheter til marine ressurser og sjøareal slås fast i Finnmarksloven og alle senere lovreguleringer, fastslår de i resolusjonen.

Strakstiltak

Sekundært mener konferansen at det kan gjennomføres et eget lovarbeid om samiske rettigheter til ressursene i havet. Parallelt med lovarbeidet, foreslår de strakstiltak som har som mål å redusere skadevirkningen av dagens forvaltningsordning.