- Lokalt barnevern svikter

Artikkelen er over 17 år gammel

De to barna som ble fratatt en kautokeinokvinne i november får ikke undervisning på den institusjonen de er plassert på. Barnas advokat Kjetil Nilsen reagerer kraftig. - Barna har ikke mottatt lærerbasert undervisning, utover sporadisk hjelp fra de ansatte ved institusjonen, sier han.

DEL
Det var i november i fjor kautokeinokvinnen ble fratatt sine to barn på åpen gate i en aksjon som vekket sterke reaksjoner i bygda. Etterpå har hennes barn vært plassert ved Nektar Barnevern i Hobøl kommune, uten å få undervisning.
- Barna har ikke fått oppfølging av samisktalende personell og heller ikke blitt tildelt lærer, slik at disse i nesten fire måneder verken har fått konfimasjonsundervisning eller ordinær skolegang. Dette er en grov ansvarsfraskrivelse av både kommunens barnevern og barnevernsinstitusjonen, hevder barnas advokat, som vil innklage forholdet til Fylkesmannen.

(Finnmark Dagblad) Etter å ha purret på kommunen om dette forholdet, og saken ennå ikke har funnet en løsning, er advokat Kjetil Nilsens tålmodighet brukt opp.
- Barna er ifølge mine opplysninger blitt overlatt til seg selv når det gjelder skolearbeid. For det yngste barnets del har hun etter beste evne drevet med selvstudium, med utgangspunkt i lekseplaner som hun får tilsendt fra barneskolen i Kautokeino, og dette er brudd på opplæringsloven, fastslår advokat Kjetil Nilsen.
- Hvorfor har ikke noe blitt gjort med dette?
- Fra kommunens side, som jeg forholder meg til, ble det lovet at det skulle jobbes for at barna skulle få adekvat undervisning både på norsk og samisk, noe som ikke har skjedd. Vi er nå kommet til februar, og barna har fortsatt ikke mottatt lærerbasert undervisning verken på norsk eller samisk. Dette innebærer at barna har mistet snart fire måneder med undervisning, med de følger dette vil få for dem, sier Nilsen.

- Hva vil dette ha å si for barna?
- La meg si det slik: Situasjonen er uholdbar for barna, og deres rett til opplæring i henhold til eksisterende lover er blitt neglisjert i snart fire måneder, forteller Nilsen.
- Sett på bakgrunn av at barnevernet mente at det eldste barnet hadde noen læringsvansker, og derfor hadde behov for oppfølging av skolen, gjør denne saken mer skjemmende for kommunen. Det blir et stort paradoks at barnevernet ikke selv følger opp det som ble anført som en av hovedbegrunnelsene i fylkesnemnda, mener Nilsen.
- Hvem er det som har ansvaret?
- Etter min oppfatning er det Kautokeino kommune som har det rettslige ansvaret for å legge forholdene til rette for at barna kan få den undervisning de har krav på i henhold til opplæringslovens paragrafer 2-1 og 6-2. I den anledning bør det understrekes at Nektar Barnevern AS er et privat foretak, forteller Nilsen.

- Kunne ikke barna gått i en ordinær skole nær institusjonen?
- Partene har vært enige om at barna ikke skulle plasseres på Hobøl skole, som er den nærmeste skolen i forhold til institusjonen.
- Når det gjelder krav på samisk undervisning viser jeg til forskriften til opplæringslovens paragraf 7-1, hvor det påligger den ansvarlige å legge til rette for alternativ undervisning. Her ber jeg nå fylkesmannen ta affære og ordne opp i saken siden barnevernet i Kautokeino ikke har evnet dette, sier Nilsen som også har tilskrevet fylkesmannen om kommunens manglende omsorg for barna.

Artikkeltags