Oppdrettsselskapet Nord Senja Laks AS ble i både Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett dømt til fem millioner kroner i bot, samt inndragning av 400.000 kroner, som det sparte i ellers pliktig lusebehandling. I tillegg ble tidligere daglig leder i selskapet dømt til seks måneders fengsel.

Selskapet ble da ikke idømt rettighetstap.

Innrømmer feil

Bakgrunnen var at selskapet i 2012 hadde 15 ganger så mange lakselus per fisk som tillatt, men dette ble holdt skjult for Mattilsynet. Selskapet innrømmet at det var gjort flere feil i rapporteringen av lakselus, men mente selv at to millioner kroner var en passende straff.

Økokrim anket avgjørelsen, knyttet til botens størrelse og avgjørelsen om å ikke idømme rettighetstap. Høyesterett har endt med å øke boten til seks millioner kroner, men opprettholdt konklusjonen at det ikke skal idømmes rettighetstap.

God kontroll i dag

– Rettighetstap må, som det går fram av gjennomgangen foran, begrunnes i faren for framtidig misbruk. Jeg har kommet til at dette vilkåret ikke er oppfylt her. Det er videre – ifølge lagmannsretten – ikke funnet alvorlige avvik i virksomheten etter at de straffbare forholdene ble oppdaget. Selskapet har fremlagt rapporter som viser god kontroll med lusemengden i dag, skriver førstvoterende dommer Ragnhild Noer i avgjørelsen fra Høyesterett.