(Finnmarken)

Årsaken til nedleggelsen begrunnes med at sykehuset må spare inn 40 millioner for å komme i balanse i 2008.

Følgende årsverk legges ned ved Kirkenes sykehus: En assistentlegestilling ved kirurgisk fagområde, en sykepleierstilling ved kirurgisk poliklinikk og en kontorstilling ved dokumentsenteret.

Styret i Helse Finnmark mener tiltakene som nå legges fram ikke vil få konsekvenser for pasientene. Dette avviser Gaute Landsem, assistentlege ved kirurgisk avdeling i Kirkenes.

– Vedtaket vil gi lengre ventelister og en dårligere kvalitet til pasientene, altså et dårligere behandlingstilbud for dem som behandles ved kirurgisk avdeling, sier Landsem.

Han sier videre at når man kutter en assistentlegestilling vil ikke den kirurgiske avdelingen fungere godt nok.

– Jeg skjønner ikke hvordan styret kan vedta dette. Vi vil få større vaktbelastning og det vil gi høyere arbeidspress, sier Landsem.

Styreleder i Helse Finnmark er av den oppfatning at hvis turnusen endres, vil en klare å redusere bemanningen, uten at det skal gå ut over pasientene.

– Styret har tro på at det skal fungere og at det ikke blir for høyt arbeidspress på de ansatte, sier styreleder i Helse Finnmark, Ketil Holmgren.

Administrerende direktør, Eva Håheim Pedersen, framla før styremøtet en dokumentasjon på konsekvensene av å kutte ti årsverk i Helse Finnmark. Det var et enstemmig styre som gikk inn for å kutte ti stillinger.

Men flere av de ansatte ved Kirkenes sykehus mener kuttene ikke vil føre til innsparinger, tvert imot vil de gi økte kostnader.

– Begrunnelsene til den antatte innsparingen hviler på et tynt grunnlag, og jeg tror ikke det vil gi noen økonomisk gevinst. Hele saken er trist, sier Helge Søndernå, overlege på Kirkenes sykehus.

Legene mener nedbemanningen ikke bare vil gi høyere arbeidspress og dårligere behandlingstilbud, men også påvirke fagmiljøet. Å fjerne en av fire assistentlegestillinger ved kirurgisk avdeling vil gi høy vaktbelastning. Det igjen vil skape et hektisk og dårlig arbeidsmiljø, som vil føre til at det ikke vil bli attraktivt å jobbe ved avdelingen. Dermed vil rekrutteringen av overleger bli vanskelig.

– Vi ønsket ikke kuttene, og håper styret vil endre på vedtakene, sier Landsem.