Fiskekutt i Tanaelva

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Drivgarnsfisket i Tanaelva reduseres fra tre døgn i uka til to.

DEL

Dette vedtok styret i Tana fiskeforvaltning onsdag.

I vinter la TF-styret fram forslag til omfattende innskrenkinger i laksefisket ensidig på norsk side, men kun som midlertidig ordning for 2012. Etter en omfattende høringsrunde behandlet styret saken igjen onsdag.

Styreleder Helge Samuelsen opplyser at det meste ble vedtatt som styret foreslo i vinter.

– Men vi kom også kritikerne i møte på et par punkter. Det viktigste for lokalbefolkningen er nok at vi endret fisketidene for stågarn og stengsel. Der hadde vi i utgangspunktet foreslått at fisket skulle starte først 15. juni og avsluttes 15. august. Dette har mange reagert på. Derfor endret vi til start 10. jui og avslutning 10. august. Dermed blir det fem ekstra fiskedøgn i juni, sier Samuelsen.

Han poengterer at det er departementet som tar den endelige avgjørelse. I fjor kunne fisket starte 20. mai og vare ut august. Samuelsen sier at det har kommet positive signaler fra finske laksebreveiere på de tiltak TF har gjort på norsk side, og at man tror dette vil føre til kutt også i Finland.

Her er vedtaket fra TF-styret:

TF har vedtatt følgende endringer i fiskeregler for 2012:

Merk at endringer i fiskeregler for 2012 er sendt til miljøverndepartementet for endelig godkjenning.

Endringer av fiskeregler i Tanavassdraget for 2012

Med hjemmel i FOR 2011-02-04 nr. 119 Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget §§ 9-10, har Tanavassdragets fiskeforvaltning den 11. april 2012 vedtatt følgende endringer i lakseførende deler av Tanavassdraget på norsk side.

Merk at det er kun endringer og tilføyninger som vises i dette dokumentet. Vedtatte endringer og tilføyninger i forskriften er sendt til miljøverndepartementet for endelig godkjenning.

Innebygdsfiskere (lokale fiskere)

§ 2. Fiskekort

Fast bosatte i Tanavassdragets elvedaler skal betale kr. 200,- pr. kalenderår.

§ 4. Årsfredning

Fiske etter alle fiskearter er kun tillatt fra og med 20. mai til og med 10. august (fisketidene for sjøørret forblir uendret), med følgende unntak:

1. Drivgarn er kun tillatt å bruke i tiden fra og med 20. mai til og med 15. juni, fra mandag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00.

2. Fiske med stengsel og settegarn er tillatt i tiden 10. juni – 10. august.

3. Kastenot etter laks er ikke tillatt i 2012.

4. Fiske etter andre arter enn laks er tillatt hele året når fiske foregår i innsjøer mer enn 200 meter fra inn - og utløpsos.

§ 5. Ukefredning

Alle fiskearter er fredet mot bruk av alle redskaper, unntatt stang og handsnøre, i tiden fra torsdag kl. 18.00 til mandag kl. 18.00. I ovennevnte tidsrom skal garn i doaris (tverrstengsel), ?uollu (ledestengsel), og vuojahat i stengsler være opphengt over vannet eller tatt på land. Alle andre bundne redskaper, herunder joddu (krokgarn) og meardi (ruser) i stengsler, skal være tatt på land. For drivgarn er det ukefredning fra onsdag kl. 18.00 til mandag kl. 18.00.

Alle fiskearter er fredet mot bruk av stang og handsnøre fra søndag kl. 18.00 til mandag kl. 18.00.

Fiske etter andre arter enn laks er tillatt hele uken når fisket foregår i innsjøer mer enn 200 meter fra inn- og utløpsos.

§ 11. Antall redskaper

Stengsel, settegarn eller drivgarn, kan bare brukes av den som er fiskeberettiget ifølge FOR 2011-04-02 nr. 119.

Det er tillatt å fiske ett stengsel eller ett settegarn om gangen ved fangst av laks.

Det kan bare brukes ett drivgarn samtidig pr. fiskeberettiget.

Andre bestemmelser:

Gjenutsetting av hunnlaks:

All fanget hunnlaks større enn 80 cm gjenutsettes (hunnlaks over 5 kg) i følgende deler av Tanavassdraget:

Máskejohka med sideelver, Hovedelva nedre norsk del, Kárášjohka med sideelver og Iešjohka med sideelver.

All fanget hunnlaks gjenutsettes i følgende elver: Buolbmátjohka, Lakšjohka med sideelver, Leavvajohka og Váljohka med sideelver.

Tilreisende fiskere:

§ 1. Fiskesesong

Tilreisende fiskere kan fiske fra og med 1. juni til og med 10. august. (fisketidene for sjøørret forblir uendret)

§ 3. Fiskekortpriser

3. Ellers i Tanavassdraget ved fiske bare fra strand kr 250 pr. døgn.

4. Ellers i Tanavassdraget ved fiske fra båt med opptil 2 stenger kr 400 pr. døgn, og kr. 600 pr. døgn ved fiske med 3 stenger. Dette fiskekortet er også gyldig ved fiske fra strand, men ikke fra strand på strekningen og tidsrommet som er nevnt i § 4.

5. Ektefelle/samboer løser fiskekort som etter punktene 1-4. Kortet gjelder for fiske fra båt og fra strand, men ikke fra strand på strekningen og tidsrommet som er nevnt i § 4.

6. For ungdom mellom 16 - 18 år er prisen kr 50 pr. døgn. Kortet er ikke gyldig fra strand på strekningen og tidsrommet som er nevnt i § 4.

§ 4. Begrensningssoner

På en oppmerket strekning fra nedenfor Boratbok?a til Jalve gjelder følgende begrensninger ved fiske fra strand fra og med 20. juni til og med 20. juli:

1. Det selges maksimum 35 kort pr. døgn fra ett salgssted på norsk side.

2. Fra strand er det bare tillatt å fiske fra og med kl. 0600 til kl. 1800. Utenom det oppmerkede området gjelder dette fiskekortet også for fiske fra strand hele fiskedøgnet på riksgrensestrekningen fra Nuorgam og opp til utløpet av Leavvajohka.

3. På oppmerkete strekninger i Seidastryket og Skiippagurrastryket settes det begrensninger på antall stangdøgn fra strand. I hvert område selges det hvert døgn opptil 5 døgnkort til kr. 300 pr. døgn og opptil 30 ½-døgnskort til kr. 200 pr. stk. ½-døgnskort gjelder fra 18-06 og 06-18.

§ 5. Begrensninger i fiske fra båt

2. Ved fiske fra båt i de helt norske delene av vassdraget kan det maksimalt benyttes 3 stenger med maksimalt ett fiskeredskap (sluk, wobbler eller flue) på den enkelte stang uansett om det i båten er med flere personer eller person som bor i elvedalen.

Andre bestemmelser:

Gjenutsetting av hunnlaks:

All fanget hunnlaks større enn 80 cm gjennutsettes (hunnlaks over 5 kg) i følgende deler av Tanavassdraget:

Máskejohka med sideelver, Hovedelva nedre norsk del, Kárášjohka med sideelver og Iešjohka med sideelver.

All fanget hunnlaks gjenutsettes i følgende elver: Buolbmátjohka, Lakšjohka med sideelver, Leavvajohka og Váljohka med sideelver.

Artikkeltags