(Finnmarken)

Flyktningene skal ha 30 timer med norskopplæring i uka, ifølge introduksjonsloven. Men i dag får hver flyktning på Pedagogisk senter i Vadsø i gjennomsnitt kun 18 timer med norskundervisning hver uke. Dette gjelder bosatte flyktninger mellom 18 og 55 år, som er med i introduksjonsprogrammet til kommunen.

Finnmarken møter Najmeh Afshar, Razia Sadeghi, Halima Sultani, Marzia Sadeghi, Ajaba Mohamud og Fadumo Jimaaile på kulturskolen der de lærer norsk gjennom kunst, som en del av undervisningen. De er blant de 70 introduksjonselevene på Pedagogisk senter, som i dag ikke får den norskopplæringen de har krav på.

– I de perioder deltakernes program kun har vært norskopplæring, har ikke deltakerne hatt 30 undervisningstimer. Det har vært vanskelig å tilby arbeidspraksis i de timene det ikke gis undervisning og vi har heller ikke klart å tilby andre kvalifiseringstiltak slik at alle deltakere har fått et tilbud i samsvar med lovens krav. Deltakere som kun har hatt arbeidspraksis i sin opplæring, har derimot fått fulldags tilbud, sier leder for Nav Vadsø, Helge Roald. Det tilsvarer et timetall på 37,5 per uke.

Det er Vadsø kommune som har ansvaret for introduksjonsprogram til flyktningene, men det er Nav Vadsø som koordinerer ordningen.

– Introduksjonsloven er klar. Deltakere i introduksjonsprogram har rett på heldags og helårlig program. Introduksjonsprogrammet skal inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidsrettede tiltak, sier Helge Roald og Inger Andreassen, nestleder i Nav Vadsø.

Mangler ressurser

Ressursmangel har vært en utfordring for å få oppfylt timeantallet.

– I perioder har mangel på lokaler og problemet med å rekruttere lærere bidratt til redusert undervisningstid, påpeker Andreassen.

Lederne avviser at kommunen sparer penger ved at flyktningene ikke får tilbudet de skal ha.

– Det avgjørende for kommunens økonomiske resultat er hvor raskt en klarer å gjøre flyktningene selvhjulpne. Her har Vadsø kommune lykkes relativt godt. Det er åpenbart at dersom vi klarer å tilby et mer effektivt introduksjonsprogram vil perioden der kommunen må forsørge flyktningene bli redusert. Det er det som har betydning for kommunens økonomi, understreker Helge Roald, som mener at det vil være positivt for både flyktningene og kommunen at loven følges.

Kombinerer jobb og undervisning

Nav Vadsø og Pedagogisk senter jobber med å tilpasse programmet, slik at flyktningene i introduksjonsprogrammet får opplæringen de skal ha fra høsten av. Roald og Andreassen forteller at det er ulike årsaker til at man ikke har fått på plass dette før. Skolesektoren og Nav har blant annet tenkt at flyktninger først må lære en del norsk før man kan sette inn arbeidstiltak. Nå satser man på et parallell-løp.

– Fra høsten er det planlagt at 25 til 30 elever skal kombinere skole og praksis. Det blir dermed frigjort timer fra skolen, som gir et mindre trykk på skolen, sier Andreassen.

– Det blir færre undervisningstimer på dem som har kombinert arbeidspraksis og skole, men det blir også mer undervisning til dem, som fra høsten får 30 timers skoleuke, sier Roald.

Andre grupper rammes

Nå prioriteres introduksjonselevene, men det betyr at andre grupper igjen kan rammes. Noe som rektor ved Pedagogisk senter, Carina Borch Abrahamsen, kan bekrefte.

– Vi skal prioritere introduksjonsdeltakere og enslige mindreårige. Det betyr at det mest sannsynlig vil bli lite tilbud igjen til asylsøkere og de med rett og plikt til norskopplæring som ikke er i introduksjonsprogrammet. Disse er innvandrere og de som er midlertidig bosatt i mottak, sier hun til Finnmarken.

– Jeg skulle gjerne gitt et tilbud til alle, men som rektor kommer jeg til å forholde meg til det som er bestemt på rådmannsnivå, understreker Borch Abrahamsen. Hun er glad for at saken nå er løftet opp i systemet og blir tatt tak i. Hun innrømmer at introduksjonselevene ikke har fått de timene de har krav på.

– Det handler om prioriteringer og manglende ressurs, understreker hun.

– Jeg er glad for at vi prøver å få det på plass. Og vi har fått beskjed fra rådmannen om at introduksjonsdeltakerne skal prioriteres, sier hun.