Denne spiste 2.000 rein

Ørna har blitt en stor trussel mot beitende rein.

Ørna har blitt en stor trussel mot beitende rein. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Ørna har aldri vært mer glupsk i matfatet til reineierne. Reineiere i Finnmark fikk i fjor erstattet nær 2000 dyr som ble tatt av ørn.

DEL

(Finnmarken) Reindrifta kjemper en tøff kamp mot ørn, gaupe, jerv og ulv.

I fjor krevde reineierne erstatning for 47.671 rein tatt av rovvilt – 26 prosent av alle rein på Finnmarksvidda. Det skriver Nordlys.

Erstattet 11.000 rein

Ferske tall fra Reindriftsforvaltningen viser at det nå er 180.000 registrert rein i Vest- og Øst-Finnmark – fordelt på 2397 reindriftsutøvere. Det ble rapportert 57.896 dyr tapt på beite i løpet av reindriftsåret 2010-2011.

Av dette tapet ble det søkt erstatning for totalt 47.671 rein.

Reineierne fikk utbetalt erstatning for totalt 11.359 rein mot 10.452 rein i 2009–2010. I kroner og øre utbetalte Fylkesmannen Finnmark 33,8 millioner kroner i erstatning for rein drept av fredet rovvilt i reindriftsåret 2010-2011. Dette er en økning på seks millioner kroner sammenliknet med 2009-2010.

Oppsummert for Vest- og Øst-Finnmark var rovdyrfordelingen slik:

* Gaupe 31 prosent.

* Jerv 25 prosent.

* Kongeørn 22 prosent.

* Ulv 5 prosent.

* Udefinert fredet rovvilt 17 prosent.

Store utfordringer

Direktøren for Reindriftsforvaltningen opplever det som innlysende at utøverne har store utfordringer i forhold til rovvilt.

– For enkelte er det så alvorlig at man har problemer med å vedlikeholde flokkene. Tap til rovvilt har økt dramatisk, også landet sett under ett, sier direktør Jan-Yngvar Kiel. For fire-fem år siden var den samla erstatningen på rundt 35 millioner kroner. I fjor ble det utbetalt nær 70 millioner kroner etter rovvilts herjinger i Norge. For reindriftsnæringa er problemene blitt så store at næringa og staten sammen har etablert et utvalg for å se på de produksjonsmessige utfordringene knyttet til reindrifta.

Økende problem

– Det er alltid slik at noen stiller spørsmål ved de store tapene for reindriftsnæringa. Da er det viktig å huske på at tap til rovvilt er stort, og økende over hele landet, sier Kiel. I overkant av 70 prosent av all tamrein befinner seg i Finnmark. Sauer også utsatt 48 sauebønder fikk erstatning for tap til fredet rovvilt i Finnmark i 2011. Totalt utbetalte Fylkesmannen 2,18 millioner kroner i erstatning for 836 sau. Sauebøndene som søkte erstatning i 2011 oppga et totaltap på 1.519 sau av 13.794 sau og lam som ble sluppet ut på utmarksbeite.

Av disse ble 1.405 dyr søkt erstattet, drept av fredet rovvilt. Slik er fordelingen av rovviltartene:

* 200 sau tatt av jerv.

* 218 sau tatt av gaupe.

* 215 sau tatt av bjørn. n Tre sau tatt av kongeørn.

* 200 sau tatt av udefinert fredet rovvilt.

Sauene utsatt

I beitesesongen 2011 fikk Fylkesmannen meldinger om flere tilfeller med tap til hund på både utmarksbeite og innmark. Ved et tilfelle mistet en sauebonde 11 søyer og 4 lam til løshund. Tap til hund erstattes ikke av staten og erstatningsspørsmål må løses mellom bonden og hundeeier, skriver Nordlys.

Fylkesmannen i Troms utbetalte i 2011 2,6 millioner kroner i erstatning for totalt 1263 sau og lam drept av fredet rovvilt – mot 2180 sau og lam året før. For beitesesongen 2011 ble det søkt om erstatning for 3884 sau og lam. Dette er en nedgang på innmeldte tap fra i fjor med 2109 dyr.

* Jerv sto for 24 prosent av tapene.

* Gaupe 26 prosent.

* Kongeørn 20 prosent.

* 30 prosent til uspesifisert fredet rovvilt.

Artikkeltags