Formannskapet i Alta har bedt Finnmark fylkeskommune som har ansvaret for fergetrafikken i fylket om å vurdere bruforbindelser til Årøya og over Korsfjorden.

Formannskapet i Alta behandlet brusaken i sitt siste møte. Her er uttalelsen.

«Formannskapet i Alta er gjort kjent med at det fra 1. januar 2016 vil innføres fergeavløsningsmidler for ferger på fylkesveistrekninger slik det i dag også er for riksveistrekninger.

Dette vil etter vår vurdering kunne gjøre det samfunnsøkonomisk lønnsomt med bruforbindelse mellom Nyvoll og Korsfjord.

I tillegg ber vi fylkeskommunen vurdere muligheten for å bygge bru til Årøya.

Frem til dette er utarbeidet ber vi om at arbeidet med nye fergeleier stilles i bero».

Uttalelsens to første avsnitt ble vedtatt enstemmig. De to siste avsnittene ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

Konstituert samferdselssjef Eirik Selmer i Finnmark fylkeskommune er i gang med utredningsarbeidet.

Over en milliard

– Vi er i gang når det gjelder reguleringsplanarbeidet ut til Årøya, og har bedt Statens vegvesen om en utredning, sier han.

– En bru til Årøya kan sammenlignes med Hålogalandsbrua som har en totalkostnad på 1,8 milliarder kroner. Jeg vil anta at en bru til Årøya vil koste over 1 milliard kroner, men så kommer veitilpasninger i tillegg. En kostnad på ca. 1 milliard gir ca. 70 millioner i årlige rentekostnader, og da må man også regne med å innføre bompenger, men siden det bor om lag 20 personer, som vi har fått vite, på Årøya, så er ikke inntjeningsmulighetene på det så store.

Om ferjeavløsningsmidlene sier han:

– Vi vet ikke noe om ferjeavløsningsmidlene før kommuneproposisjonen kommer nå i mai. I utgangspunktet skal slike midler brukes der det er lønnsomt, sier Eirik Selmer.

Når det gjelder bru over Korsfjorden, sier Selmer:

– Det ble gjort vurderinger for 4–5 år siden, og med dagens kostnader vil det også trolig være et stort milliardprosjekt – med lite trafikkgrunnlag.

– Med de kostnadene og små inntjeningsmuligheter er det vanskelig å se at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det er jo til slutt en politisk beslutning.

Har bedt om utredning

Alta-ordfører Laila Davidsen stusser over uttalelsene til Selmer.

– Jeg synes at det er spesielt at han uttaler seg som saken før utredningen er klar. Når den foreligger, så skal det gjøres vurderinger, sier hun.

– Det som bør understrekes, er at ferjeavløsningsmidlene ikke tas fra andre områder til samferdsel, men som utbetales når ferger blir erstattet med bruer, sier hun.