14 nye reservat i Finnmark

Artikkelen er over 11 år gammel

Vedtatt i statsråd fredag.

DEL

(Finnmark Dagblad) Regjeringen har i statsråd fredag vedtatt Verneplan for rik lauvskog i Finnmark. Planen medfører opprettelse av 14 nye naturreservater på til sammen 62,6 km². Reservatene inneholder rike skogtyper som gråorskog, vierskog og rike utforminger av bjørkeskog. Disse skogtypene kjennetegnes av et stort mangfold av arter og plantesamfunn, og er viktige for å opprettholde landets biologiske mangfold.

Verneplanen omfatter følgende områder:

Korsfjorden naturreservat, 0,527 km2, og Leirbotndalen naturreservat, 1,15 km2 i Alta kommune

Trollfjorden/Gulgo naturreservat, 11,25 km2 i Berlevåg kommune

Goššjohka naturreservat, 1,28 km2, Oahcesaisuolu naturreservat, 0,3 km2 i Karasjok kommune

Máze naturreservat, 0,23 km2 i Kautokeino kommune

Oksevågdalen naturreservat, 1,61 km2, Torskefjorddalen naturreservat, 5,69 km2 i Lebesby kommune

Langfjorddalen/Laggu naturreservat, 27,9 km2 i Lebesby og Gamvik kommuner

B¸rselvdalen naturreservat, 7,93 km2, Bihkkaèohkka naturreservat, 0,98 km2 i Porsanger kommune

Hanadalen naturreservat, 2,76 km2, Harrelv naturreservat, 0,68 km2, og Julelvdalen naturreservat, 0,29 km2, i Tana kommune

Skogen er i utgangspunktet vernet mot hogst, men i en del av områdene kan det gis tillatelse til begrenset hogst av bjørk. Tynning rundt eksisterende hytter er tillatt.

Sanking av bær og sopp, og bruk av tørre kvister/greiner til kaffebål er tillatt. Det er heller ikke særskilte restriksjoner på jakt, fiske og ferdsel til fots.

Motorisert ferdsel er i utgangspunktet ikke tillatt, men det er gjort unntak for nødvendig bruk av snøskuter i reindriften, og uttransport av syke og skadde beitedyr.

Det meste av arealet som nå er vernet, eies av Finnmarkseiendommen. Cirka 1,5 km² er eid av andre grunneiere, fortrinnsvis private.

Artikkeltags