Høyre går enstemmig inn for å bygge ny skole og ny barnehage. Arbeiderpartiet er splittet i forhold til dette prosjektet, men også her er det et flertall som ønsker å bygge nytt. Det ligger derfor svært godt til rette og prosjektet blir gjennomført. Høyre ønsker å bidra til det.

Høyre mener at kommunens administrasjon og faggruppene har utredet og belyst saken på en god måte. Det er kommet svært mange meget gode innspill fra brukergruppene i prosjektet. Det Høyre har vært misfornøyd med er den politiske delen av prosessen, og vi ønsker å bidra til at alle blir hørt.

Høyre, som nest største parti, har ikke fått anledning til å delta i prosjektgruppen for skole / barnehageprosjektet. Mye av høringsdelen er godt gjennomført, men kulturlivet er ikke blitt tilstrekkelig hørt, til tross for at det allerede tidlig i prosessen ble alminnelig kjent at prosjektet besto av en betydelig kultur del. Høyre har imidlertid fått gjennomslag for endring som innebærer at vi som parti får delta, og at alle interessegrupper blir ivaretatt.   

Utover dette er økonomien i prosjektet viktig for Høyre. Vi ønsker å bidra til et tryggere budsjett. I dette ligger ikke et absolutt krav fra Høyre om at prosjektet skal ha et tak på 160 millioner. Det som er viktig at den endelige sluttsummen for prosjektet er innenfor det kommunen kan klare med økonomisk.

Det er i den forbindelse svært viktig at administrasjonen gis myndighet til å gjennomføre tiltak for å oppnå de innsparingene i kommunal drift som politikerne forutsetter som grunnlag i prosjektet. Ellers vil innsparingene igjen utebli.

Arbeiderpartiets løsninger er alltid mer skatt. Innsparinger lykkes de ikke med. De har økt eiendomsskatten for private hjem og belastet næringslivet maksimalt for å oppnå balanse i vanlig drift. Og det har skjedd nå, før skoleprosjektet er påbegynt. Høyre vil bidra til at en ny skole og barnehage blir realisert uten at Båtsfjords befolkning risikerer å bli presentert for ytterligere økte kutt, skatter og avgifter.