Regjeringa vedtok 12. mai å gjenopprette Finnmark som et selvstendig fylke. Det er første steg for at Finnmark skal få mer igjen for de verdiene som blir skapt av arbeidsomme folk og fantastiske ressurser i Finnmark.

Gjennom gruvedrift, olje- og gassutvinning, oppdrett, fiske, reindrift og jordbruk skapes det enorme verdier i Finnmark. Likevel har det offentlige tjenestetilbudet vært under angrep de siste tiårene.

Fra 2013 av opplevde vi en sentralisering av politiet, militæret, skattekontor, rådhus og fylkeskommuner. Sentraliseringen fjernet arbeidsplasser, trygghet og gav oss lenger avstand til makten. Den har også gått utover samspillet mellom offentlige og private arbeidsplasser for å skape et sterkt arbeidsmarked.

Regjeringens vedtak om å opprette Finnmark som eget fylke, styrkingen av økonomien til alle Finnmarkskommunene, økningen av Finnmarksfradraget, et kraftig jordbruksoppgjør, og satsing på militær og sivil beredskap særlig i nord samt at flere av ferjesambandene våre blir gratis er sammen med Altas ja til Finnmark starten på en satsing på Finnmark.

I tillegg trenger vi å utvikle flere helårsarbeidsplasser og mer eierskap lokalt innen alle næringer. Her har Alta med alle sine gründere og entreprenører en nøkkelrolle.

Vi skal ikke tilbake til det gamle, vi skal fremover til det nye. Vi har god plass til dobbelt så mange personer som vi er i dag. Ressursgrunnlaget for å få det til er der. Regjeringa har startet på jobben, og er klar for mer. Sammen med engasjementet fra alle oss som bor her skal vi få en ny giv i Finnmark.