I 2012 fikk Statnett konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge kraftledningen Skaidi-Hammerfest.

Det kom imidlertid en rekke klager da forslaget var på høring, og siden den tid har klagene ligget til behandling i Olje- og energidepartementet. På bakgrunn av dette har NVE gjort en ny vurdering av hvorvidt det trengs.

Konklusjonen er at dersom petroleumsanleggene på Melkøya og Wisting skal elektrifiseres, er den planlagte kraftledningen nødvendig. De understreker samtidig at de ikke har vurdert samfunnsnytten av å elektrifisere de to petroleumsanleggene.

NVE understreker at det vil være opp til OED å vurdere behovet for elektrifisering opp mot ulempene ledningen vil medføre for reindrift, friluftsliv og andre interesser.

Vil ramme reindrifta

NVE har satt seg inn i nyere forskning på hvordan den planlagte kraftlinjen vil påvirke reindriften.

Basert på denne forskningen konkluderer de med at konsekvensene for reindriften er mer alvorlige enn NVE la til grunn da Statnett fikk konsesjon for 10 år siden.

Særlig vil den, ifølge NVEs vurdering, få betydelige konsekvenser for reindriftsnæringen under anleggsfasen. Langs deler av traseen mener de den også vil få konsekvenser i driftsfasen.

De påpeker også at det er et økende press på arealene reindriftsnæringen bruker.

Dersom ledningen skal bygges anbefaler NVE at Statnett pålegges å sørge for tiltak som reduserer de negative virkningene av utbyggingen for blant annet reindrifta og de som eier hytter nær de planlagte transformatorstasjonene.

Vil kartlegge naturmangfoldet

NVE anbefaler også at naturmangfoldet blir undersøkt grundigere.

Informasjon de har fått fra Statnett viser også at det er registrert noen nye naturmangfoldsverdier i nærheten av tiltak som er planlagt, og NVE mener det er viktig at informasjonen blir tatt hensyn til.

De mener dessuten det er behov for oppfølgende undersøkelser av rovfugl, og å tilpasse anleggsarbeidet i tråd med hva undersøkelsene viser.