Gå til sidens hovedinnhold

NSR sitt mål er maktdeling mellom Sametinget og folkevalgte organer i Norge

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NSR sin leder, Runar Myrnes Balto, hevder i to påfølgende debattinnlegg i en rekke aviser, at EDL fremmer konspirasjonsteorier om at NSR er for opprettelse av en samestat. Dette er en udokumentert påstand fra NSR sin side. EDL har aldri fremmet en slik påstand.

LES OGSÅ: Ideen om en samestat lever bare hos EDL

Hensikten med dette framstøtet fra Balto sin side, er å avlede oppmerksomheten fra det faktum at NSR sin aktuelle politikk, er å få innført en maktdeling mellom Sametinget og de folkevalgte organene i Norge. Denne målsettingen blir begrunnet i den samepolitisk, motiverte doktrinen (læresetningen) om at Norge er tuftet på territoriet til to folk, eller sagt på en annen måte; befolkningen i Norge består av to forskjellige folk; det samiske folk og det norske folk.

Målsettingen om maktdeling er blitt formulert blant annet i Sametingets planverk 1997–2001. Der heter det blant annet at «Samene er ett folk og derav følger retten til selvbestemmelse». Og videre: «Det vil være en sentral oppgave å innføre forhandlingsplikt mellom samene og norske myndigheter. (….). Forhandlingsplikten må̊ bygges opp til å gjelde alle saker som Sametinget selv finner nødvendig.»

LES OGSÅ: «EDL - Organisasjonen som lever på å spre konspirasjonsteorier om samer»

Denne målsettingen blir også uttrykt i Samerådets Tråantedeklarasjon som ble vedtatt i 2017. Der kan en blant annet lese at «Retten til selvbestemmelse er en annen rett, på samme måten som retten til konsultasjoner. Det innebærer at når enighet ikke kan oppnås i forhandlinger, skal ikke det samiske folkets vilje være underordnet de nordiske eller det russiske folkets vilje.». NSR er en sentral del av Samerådet og er underordnet Samerådet sin politikk og ideologi.

Målsettingen om maktdeling ser vi manifestere seg også akkurat nå. Dette ved at NSR går inn for at forslaget om endringer av sameloven blir vedtatt. (De har gått imot at dette lovforslaget ble sendt ut på allmenn høring til berørte parter. Dette forteller ikke så reint lite om hvor svakt det demokratiske sinnslaget er utviklet innen dette etnopolitiske partiet.) Blir dette lovforslaget vedtatt, vil det innebære at Sametinget får lovfestet rett til «konsultasjoner», dvs. en rett til å forhandle med offentlige organer bak lukkede dører, på alle offentlige nivåer i Norge, selv ned til det laveste underutvalg i en kommune.

LES OGSÅ: «Er NSR for opprettelse av en samestat?»

NSR krever også at i alle vedtak som berører det som de karakteriserer som «samiske interesser», skal prinsippet om «fritt informert samtykke» praktiseres, altså et krav om vetorett!

NSR har også reist krav om opprettelse av den samme type forhandlingsordning mellom Sametinget og Stortinget.

NSR har nå også fått innfridd sitt krav om at Sametingsrådet skal kunne legge fram sine synspunkter, på lik linje med Regjeringen, i de Stortingsmeldinger som Regjeringen legger fram ovenfor Stortinget. En form for maktdeling mellom Regjeringen og Sametingsrådet er nå dermed blitt innført på dette området.

NSR mener at de i Norge som defineres som samer, skal ha politisk makt og innflytelse både gjennom det ordinære politiske systemet og gjennom Sametingssystemet. Altså et dobbelt politisk medlemskap. At dette innebærer forskjellsbehandling av norske statsborgere med utgangspunkt i etnisitet og avstamming tror jeg de aller fleste forstår.

NSR mener sågar at det er så spesielt å være av samisk avstamming at det holder å være av 1/8 samisk avstamming, så er en kvalifisert til å inneha dobbelt, politisk makt og innflytelse.

NSR sin ideologi og politikk står i motstrid til prinsippet om etnisk og demokratisk likeverd, som EDL mener at vårt samfunn bør være tuftet på. Det er dette som er det sentrale å diskutere og å ta stilling til.

Kommentarer til denne saken