Rødt Finnmark mener at Norge må gå imot produksjon, bruk og spredning av atomvåpen.

I Hurdalsplattformen lover regjeringen å: «Øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, ta initiativ til å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og arbeide sammen med land i og utenfor NATO for en verden uten atomvåpen.», og påberoper seg å være en pådriver for nedrustning av kjernevåpen.

Ikkespredningsavtalens tiende tilsynskonferanse ble avsluttet i New York 26. august i år. Under denne FN-

konferansen ble Norge invitert til å slutte seg til et felles innlegg om humanitære konsekvenser, der 145 land gikk sammen for å kreve at atomvåpen aldri skal bli brukt. Utenriksdepartementet (UD) valgte å ikke tilslutte seg dette.

I 2015 støttet daværende regjering seg til et likelydende innlegg, og Rødt finner det bekymringsverdig at dagens sittende regjering nå har valgt å trekke seg fra dette særdeles viktige budskapet.

All bruk av atomvåpen er en forakt for menneskeheten, og vi finner det uhørt at UD ikke tilsluttet seg FNs felles innlegg.