Den samiske trump-prisen lever i beste velgående i Sametinget. Det skal ikke mye til før man blir erklært antisamiskog definert som undergravere av samiske rettigheter dersom man skulle våge seg å stille spørsmål ved gjennomføringen av sametingsflertallets politikk.

I nordområdepolitikken stiller vi oss ikke bak NSRs, Aps og Sps krav om samisk vetorett i tilknytning til areal- og naturinngrep. Nord har vært flerkulturell så lenge man har kunne dokumentere folk her nordpå. Vi bor sammen, vi samhandler, vi er slekt og vi bruker utmarka sammen. Vi har sagt at samene skal ha en sterk medbestemmelse, og vi vil at det legges til rette for samarbeid mellom folk og næringer i arbeidet med å bygge sterke samfunn her nord. Vi trenger likeverdighet mellom folk og næringer, ikke vetorett. Vi trenger arbeid, infrastruktur og samarbeid for å opprettholde befolkningen og skape vekst, ikke at ett folk skal bestemme over de andre.

Det er også interessant at NSR setter et så sterkt likhetstegn mellom reindrift og samiske rettigheter. For hver gang man stillerspørsmål med urfolks informerte forhåndssamtykke, i forbindelse med inngrep i vårt felles utmarksareal, blir man beskyldt for å ikke ville reindrifta og samene godt.

Nordkalottfolket og NSR har diskutert saken i to tidligere innlegg. De kan du lese her:

Les også

I nordområdepolitikken røpes det samepolitiske ansiktet

Les også

Ett folk kan ikke bestemme over de to andre!

Reindrift er den eneste samiske utmarksbruken som er beskyttet av lov. De andre har ikke dette vernet – og sjelden blir de omtalt i forbindelse med urfolksrettigheter, bortsett fra i festtaler. Det er kanskje derfor man eksempelvis ikke hører Sametinget ta oppgjør med reindriftens bruk av områder som er vernet mot reinbeite i Porsanger. Ulovlig beitebruk av områdene som også er til stor ulempe for andre samiske næringsutøvere.

Hvor er NSR, SP og AP når fastboende samers rettigheter til sanking og næring i utmarka skal kjempes for, de som ikke har noen beskyttelse gjennom lovverk? Der har Nordkalottfolket kjempet en kamp alene i alle år. Sametingsflertallet synes å definere reindrift som urfolksrett mens annen bruk sammenstilles med andreikke-urfolksinteresser, disse som bare skal stille seg med lua i hånda i utmarka.

Tross massive beskyldninger om å være antisamisk har vi derimot ennå ikke fått svar på hvordan man skal gjennomføre urfolks informerte forhåndssamtykke i beslutninger som angår natur- og arealinngrep – i områder som brukes av tre folk og ulike næringer. Er det kun reindriftens behov vi her snakker om?

Nordkalottfolket står fast på samiske rettigheter og urfolksretten, men våre rettigheter skal forvaltes med klokskap. Urfolk har også den rett til å fravike urfolksrettigheter om man vurderer det til å skape bedre framskritt for sitt folk. Nordkalottfolket har nettopp gjort denne vurderingen i nordområdesatsingen. Samisk vetorett skaper ikke samarbeid og samhandling, det skaper ufred og vi løfter ikke nordområdenes behov ved at ett folk skal ha vetorett over andre.

Derfor må bare Høyre-regjeringen fortest mulig skrote forslaget fra NSR, AP og SP dersom de ikke ønsker ufred mellom folk i nord men heller ønsker å bygge et sterkt nord for folk i nord.